KSBR 45 INS 13444/2016-P16-9
Jednací číslo: KSBR 45 INS 13444/2016-P16-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó v insolvenční věci dlužníka: Kamila Gazdová anonymizovano , anonymizovano , IČO: 04614151, bytem Kroměřížská 204, 768 02 Zdounky,

o přihlášce pohledávky č. 16 věřitele č. 16 Sarmentum Finance, s.r.o, IČO: 03798852, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, právně zast. Mgr. Martinem Chrásteckým, MBa, advokátem, se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín,

o odvolání věřitele č. 16 Sarmentum Finance, s.r.o, IČO: 03798852, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-P16-7 ze dne 9. 9. 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-P16-7 ze dne 21. 10. 2016 byla přihláška pohledávky č. 16 věřitele č. 16 Sarmentum Finance, s.r.o, IČO: 03798852, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, ze dne 18. 7. 2016 odmítnuta, dále byl zamítnut návrh věřitele č. 16 Sarmentum Finance, s.r.o, IČO: 03798852, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, přihlášky pohledávky č. 16, aby do insolvenčního řízení na jeho místo vstoupil nabyvatel pohledávky: EXEMPTUS HOLDING LIMITED, jiné reg. č.: HE 290818, se sídlem Griva digeni 95, 5th floor, office 51, Limassol, Kyperská republika.

Dne 20. 10. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání věřitele č. 16 Sarmentum Finance, s.r.o, IČO: 03798852, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, do výše citovaného usnesení, ve kterém odvolatel nesouhlasí s právním názorem insolvenčního soudu, a to s odkazem na § 1886 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a odkazem na čl. 2. 9. smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 3. 2016, kde je postupitel výslovně zmocněn postupníkem k vymáhání pohledávek.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém isir.justi ce.cz rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Asistent soudce po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce na základě zcela nesprávného právního posouzení věci. Argumentace odvolatele v této věci je správná.

Soud tedy odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil v souladu s výše cit. ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 21. 10. 2016

Mgr. Tomáš Tankó v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Soňa Axmanová