KSBR 45 INS 11488/2010-B-59
Č. j. KSBR 45 INS 11488/2010-B-59

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem V Chalupách 756/24, 696 18 Lužice u Hodonína

o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ohledně nemovitosti-id. 1//2, zapsané na LV č. 242, katastrální území Lužice u Hodonína, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro osobu blízkou dlužníkovi a to Martinu Salajkovou Karim, trvale bytem Skovhaven 188, 5320 Agedrup, Dánsko za cenu 60 000,--Kč.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29.10. 2012 doručeným soudu dne 7.11. 2012, požádal insolvenční správce JUDr. Miloslava Horská, s místem výkonu činnosti Velkopavlovická 25, 628 00 Brno (dále jen správce) soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ohledně nemovitosti-id. 1//2, zapsané na LV č. 242, katastrální území Lužice u Hodonína, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro osobu blízkou dlužníkovi a to Martinu Salajkovou Karim, trvale bytem Skovhaven 188, 5320 Agedrup, Dánsko za cenu 60 000,--Kč.

Ve svém podání správce uvedl, že nemovitosti jsou z roku 1995, topení v jedné místnosti na tuhá paliva, bez sociálního zařízení. Nemovitost je nejméně 3 roky neobydlená, padá omítka a sestra dlužníka je jedinou zájemkyní o tyto nemovitosti-insolvenční správce má za to, že id 1/2 těchto nemovitostí je jinak neprodejná.

Souhlasné stanovisko dvou členů věřitelského výboru bylo přiloženo.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané insolvenční věci má soud za to, že jsou splněny podmínky pro udělení výjimky ve smyslu cit. ust. § 295 odst. 3. IZ; proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, členům věřitelského výboru a osobě blízké dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud Brno dne 12.11.2012

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová