KSBR 44 INS 9124/2012-A-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 9124/2012-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Cigánkem v insolvenční věci dlužníka: THEWHYTH, s.r.o., IČO: 26905647, Nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno-Bystrc, o insolvenčním návrhu věřitele: Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 9124/2012-A-15 ze dne 14.6.2012 o tom, že se insolvenční řízení zastavuje, s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 10.4.2012, který byl soudu doručen dne 16.4.2012, se věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen věřitel ) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka THEWHYTH, s.r.o., IČO: 26905647, Nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno-Bystrc (dále jen dlužník ) a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-15 ze dne 14.6.2012 rozhodl insolvenční soud tak, že se insolvenční řízení zastavuje, neboť věřitel neuhradil na výzvu soudu ze dne 10.5.2012 č.j.-A-12 ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel zákonné lhůtě odvolání s tím, že záloha nebyla zaplacena včas v důsledku nedopatření a uhradil ji dne 20.6.2012. Věřitel z výše uvedeného důvodu žádá zrušení rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Dle sdělení účtárny nadepsaného soudu ze dne 22.6.2012 byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč věřitelem uhrazena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání věřitele je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že věřitelem byla dodatečně uhrazena stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení, odpadl tudíž důvod, pro který bylo insolvenční řízení zastaveno. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 25. června 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ondřej Cigánek, v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce