KSBR 44 INS 5352/2012-A-26
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 5352/2012-A-26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Plumlovská 523/46, 796 01 Prostějov, o insolvenčním návrhu věřitele: CCRB a.s., IČO: 24723576, Olivova 948/6, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Martinem Strakou, advokátem, se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 21

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 5352/2012-A-23 ze dne 25.5.2012 se mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 5.3.2012, který byl soudu doručen dne 6.3.2012, se věřitel CCRB a. s., IČO: 247 23 576, Olivova 948/6, 110 00 Praha 1 (dále též jen věřitel ) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Plumlovská 523/46, 796 01 Prostějov.

Usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.-A-19 ze dne 26.4.2012, bylo věřiteli uloženo, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Usnesením ze dne 25.5.2012, č.j.-A-23, Krajský soud v Brně insolvenční řízení pro nezaplacení výše specifikované zálohy zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

V podání ze dne 1.6.2012, nazvaném odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j.-A-23 , označený věřitel uvedl, že zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč, což doložil přiloženým potvrzením o provedení platby ze dne 1.6.2012, a navrhl, aby soud své rozhodnutí ze dne 25.5.2012, č.j. -A-23, změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Ze záznamu o složení ze dne 4.6.2012 soud zjistil, že věřitel složil na účet soudu částku 50.000,--Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč byla navrhovatelem-věřitelem dodatečně uhrazena, soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a změnil ve výroku označené usnesení tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Takový postup ve smyslu ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 7. června 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Josef Chýle, Ph.D., v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce