KSBR 44 INS 4204/2010-B-43
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 4204/2010-B-43

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Cigánkem v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , Slavkov 94, 687 64 Horní Němčí, o návrhu Lubomíra anonymizovano , nar. 16.2.1965, bytem Slavkov 94, 687 64 Horní Němčí, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Lubomíru anonymizovano , nar. 16.2.1965, bytem Slavkov 94, 687 64 Horní Němčí, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod na LV č. 282, obec Slavkov, okres Uherské Hradiště, k.ú. Slavkov u Uherského Hradiště:

pozemek p.č.st. 90 o výměře 244 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2/3 o výměře 92 m2, zahrada, budova Slavkov č.p. 130, rod. dům., stojící na pozemku p.č.st. 90.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17.4.2012 se manžel dlužníka, pan Lubomír anonymizovano , nar. 16.2.1965, bytem Slavkov 94, 687 64 Horní Němčí (dále jen navrhovatel ), domáhal vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Z podání insolvenčního správce dlužníka JUDr. Jiřího Habarty, Pod Oborou 812, Slavkov u Brna, PSČ 684 01 (dále jen správce ) ze dne 25.4.2012 vyplývá, že tento s výše uvedeným postupem souhlasí. S ohledem na skutečnost, že všichni členové věřitelského výboru odstoupili ze svých funkcí, se věřitelský orgán k této věci nevyjádřil.

Uvedený postup považuje insolvenční soud vzhledem ke skutečnostem, že předmětné nemovitosti se ani opakovaně nepodařilo zpeněžit dražbou, tyto jsou od podzimu 2011 neobývány, nevytápěny a odpojeny od elektrického proudu, tudíž chátrají a jejich cena se postupem času značně snižuje, a pan anonymizovano je jediným zájemcem, který je ochoten nemovitosti odkoupit, nejekonomičtější a nejrychlejší řešení. Proto insolvenční soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17. května 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ondřej Cigánek, v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce