KSBR 44 INS 28043/2013-A-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 28043/2013-A-16

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , J. Fučíka 666, 768 11 Chropyně, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 28043/2013-A-9 ze dne 1. 11. 2013 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se m ě n í tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ne uk lá dá.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným soudu dne 9. 10. 2013 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-9 ze dne 1. 11. 2013 bylo dlužníku uloženo, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč a to z důvodu, že nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, jelikož jeho příjem nedosahuje takové výše, která by zajistila, že během pěti let budou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny alespoň v 30 % výši.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání, v rámci něhož předložil darovací smlouvu na 2.500,-Kč a doložil tak, že jeho příjem bude v průběhu následujících pěti let dosahovat takové výše, která zajistí splnění výše uvedené podmínky. Dlužník tedy podmínky pro povolení oddlužení splňuje a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a povolení oddlužení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení změnit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, a odvolání dlužníka je zcela vyhověno. Postup d le ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný a to z důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 26. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce