KSBR 44 INS 26334/2014-B-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 26334/2014-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Cigánkem v insolvenční věci dlužníka-manželů: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipová 842/27, 674 01 Třebíč a Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipová 842/27, 674 01 Třebíč, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje Janu anonymizovano , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to ve vztahu k následujícímu majetku:

spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 1242, jehož součástí se stavba Podkláštěří č.p. 842, spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku parc. č. 139/166, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3066 pro k.ú. Podkláštěří.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 19.10.2016 požádal Jan anonymizovano , , syn dlužníka-manželů, o výjimku ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost doplnil o informaci, že za uvedený majetek nabízí kupní cenu 1.500.000,-Kč. V daném řízení nebyl zvolen věřitelský orgán. Kladné stanovisko insolvenčního správce k této žádosti plyne z jeho podání ze dne 19.7.2016. Souhlas s tímto postupem vyslovili i zajištění věřitelé první a druhý v pořadí.

Dle ust. § 295 odst. 1 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a isir.justi ce.cz tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V projednávané věci insolvenční soud neshledal důvody, pro které by nebylo možno panu Janu anonymizovano výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníka-manželů udělit a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pro úplnost soud uvádí, že udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku nelze ztotožňovat se souhlasem či pokynem soudu, aby byl předmětný majetek osobě, jíž byla výjimka udělena, prodán. Tímto rozhodnutím soudu byl pouze rozšířen okruh potenciálních zájemců o koupi o subjekt, který by jinak tuto možnost neměl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25. října 2016

Mgr. Ondřej Cigánek, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.