KSBR 44 INS 2543/2010-B-38
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 2543/2010-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Cigánkem v insolvenční věci dlužníka: MUDr. Petr anonymizovano , anonymizovano , Drobného 66, 602 00 Brno, IČO: 49467727, o návrhu Emílie anonymizovano , anonymizovano , Drobného 66, 602 00 Brno-Černá Pole, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Emílii anonymizovano , anonymizovano , Drobného 66, 602 00 Brno-Černá Pole, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně nemovitostí: spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 bytové jednotky č. P 321/9-byt, nacházející se v budově č.p. 321 (LV č. 1916) stojící na pozemku p.č. 3552, k ní náležející podíl na společných částech budovy č.p. 321 (LV č. 1916) o velikosti id. 1/2 z 76/866 a podíl na pozemku p.č. 3552, o velikosti id. 1/2 z 76/866-to vše zapsáno na LV č. 2503 pro k.ú. Černá Pole a obec Brno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 28.6.2012 ve spojení s podáním ze dne 30.11.2011 a 20.2.2012 se paní Emílie anonymizovano , anonymizovano , Drobného 66, 602 00 Brno-Černá Pole, matka dlužníka (dále jen navrhovatelka ), domáhala rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost odůvodnila tím, že na uvedeném majetku má spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 a tím pádem jí svědčí též zákonné předkupní právo. Dále poukázala na skutečnost, že insolvenčnímu správci na základě kupní smlouvy s odkládací podmínkou účinnosti, kterou s ním uzavřela, složila již částku 690.000,--Kč, která byla jako kupní cena odsouhlasena zástupcem věřitelů, což svědčí o jejím velkém zájmu předmětný nemovitý majetek koupit. Ke svému návrhu připojila souhlasné stanovisko zástupce věřitelů s tímto postupem a kopii kupní smlouvy.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční správce dlužníka Mgr. Marek Indra, Čechyňská 16, 602 00 Brno (dále jen insolvenční správce ) se k dané věci vyjádřil v tom smyslu, že s návrhem navrhovatelky na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka souhlasí, a to s ohledem na skutečnosti, že se předmětný nemovitý majetek nepodařilo zpeněžit veřejnou dražbou, navrhovatelce svědčí zákonné předkupní právo a kupní cenu ve výši 690.000,--Kč odsouhlasil zástupce věřitelů, který rovněž udělil souhlas k tomu, aby tento nemovitý majetek nabyla navrhovatelka.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že paní Emílie anonymizovano jako spoluvlastník nabídne za ve výroku uvedený majetek dlužníka, o který ve veřejné dražbě nikdo neprojevil zájem, nejvyšší cenu, přičemž se tak dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Současně insolvenční soud uvádí, že navíc paní Emílii anonymizovano svědčí zákonné předkupní právo spoluvlastníka k předmětnému majetku. Proto insolvenční soud, i s ohledem na souhlasná stanoviska zástupce věřitelů a insolvenčního správce, rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ondřej Cigánek, v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce