KSBR 44 INS 2387/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR44 INS 2387/2012 29 NSČR 18/2013-P570-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Euro-Jordán, s. r. o., se sídlem v Podivíně, Úlehlova 36, PSČ 691 45, identifikační číslo osoby 25585568, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 2387/2012, o přihlášce pohledávky věřitele č. 564, o dovolání věřitele č. 564 Antonína Jurníka, narozeného 5. července 1935, bytem ve Šternberku, Jiráskova 2241/51, PSČ 785 01, o dovolání věřitele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. srpna 2012, č. j. KSBR 44 INS 2387/2012, 2 VSOL 663/2012-P570-9, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 27. června 2012, č. j.-P570-2, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud )-cituje ustanovení § 173 odst. 1 a 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-přihlášku pohledávky č. 570 věřitele č. 564 Antonína Jurníka (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku). K odvolání věřitele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel dovolání (P570-11). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. října 2012, č. j.-P570-12, doručeným dovolateli zvlášť dne 22. října 2012 (srov. doručenku u P570-12), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. O vrácení části zaplaceného soudního poplatku z dovolání rozhodne podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2013

JUDr. Petr G e m m e l, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová