KSBR 44 INS 22093/2014-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 22093/2014-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Denisou Krčkovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75819295, 671 51 Kravsko 203, Libora anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75819210, 671 51 Kravsko 203, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje Lucii anonymizovano nar. Kravsko 203, 671 51 Kravsko výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to ve vztahu k následujícímu majetku: osobní vozidlo KIA SPORTAGE 2.0 VIN: , REG. ZN. 5B17794.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12.10.2015 požádala Lucie anonymizovano nar. Kravsko 203, 671 51 Kravsko, dcera dlužníka-manželů, o výjimku ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost odůvodnila tím, že do insolvenčního řízení se přihlásil zajištěný věřitel ČSOB leasing, a.s., IČO: 63998980, Na Pankráci 310/60, Praha 4 a vydal pokyn, aby se vozidlo prodalo za částku minimálně 80.000,-Kč. Jediný, kdo je ochoten vozidlo koupit za danou cenu je dcera dlužníka-manželů. Dále odpadnou poplatky za zprostředkování prodeje v autobazaru atd. S výše uvedeným postupem vyslovil souhlas i insolvenční správce.

Dle ust. § 295 odst. 1 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V projednávané věci insolvenční soud neshledal důvody, pro které by nebylo možno dceři dlužníka-manželů Lucii anonymizovano , nar. , Kravsko 203, 671 51 Kravsko výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníka udělit a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 12. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Denisa Krčková, v. r. Zdeňka Dozrálová asistentka soudce