KSBR 44 INS 21482/2013-A-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 21482/2013-A-22

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka BENAPO s.r.o., IČO: 25316991, Břeclavská 50, 691 41 Kostice, zastoupen opatrovníkem Štefanem anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Nopova 3430/4, PSČ 615 00, o insolvenčním návrhu navrhovatelů: a) SILMET Příbram a.s., IČO: 26210428, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III, zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, se sídlem Příbram III, Na Flusárně 168, PSČ 261 01 b) Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, o návrhu na ustanovení předběžného insolvenčního správce a prozatímního věřitelského výboru, který podal věřitel č. 3 ADW AGRO, a.s., IČO: 283 48 982, se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21

takto:

Návrh věřitele č. 3 ze dne 13.9.2013, soudu došlý dne 8.10.2013, na nařízení předběžného opatření, kterým by insolvenční soud ustanovil předběžného insolvenčního správce a jmenoval tříčlenný prozatímní věřitelský výbor a aby členy tohoto prozatímního věřitelského výboru jmenoval věřitele a dále insolvenční navrhovatele společnost SILMET Příbram a.s. a společnost Komerční banka, a.s. , s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 1.8.2013, který byl soudu doručen dne 2.8.2013, se věřitel SILMET Příbram a.s., IČO: 26210428, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III domáhal zjištění úpadku dlužníka BENAPO s.r.o., IČO: 25316991, Břeclavská 50, 691 41 Kostice (dále jen dlužník ) a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dne 2.8.2013 do zahájeného insolvenčního přistoupil jako navrhovatel věřitel Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, který se svým insolvenčním návrhem domáhal zjištění úpadku dlužníka.

Dne 28.8. 2013 do insolvenčního řízení podal přihlášku věřitel č. 3-ADW AGRO, a.s., IČO: 283 48 982, se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21.

Návrhem za dne 13.9.2013, soudu došlým dne 8.10.2013, věřitel č. 3 navrhnul soudu vydání předběžného opatření, aby ustanovil předběžného insolvenčního správce a jmenoval tříčlenný prozatímní věřitelský výbor a aby členy tohoto prozatímního věřitelského výboru jmenoval věřitele a dále insolvenční navrhovatele společnost SILMET Příbram a.s. a společnost Komerční banka, a.s. Ve svém návrhu na předběžné opatření věřitel č. 3 m.j. uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil dne 28.8.2013 své pohledávky v celkové výši 16.176.704,--Kč.

Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem dlužníka zapsaným na LV č. 1852 pro obec Kostice, k.ú. Kostice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, konkrétně:-budově č.p. 712, tech. vyb., postavené na parcele 863, k.ú. Kostice;-pozemku parc. číslo 863, k.ú. Kostice;-pozemku parc. číslo 2278/7, k.ú. Kostice;-pozemku parc. číslo 2278/16, k.ú. Kostice;-pozemku parc. číslo 2278/17, k.ú. Kostice;-pozemku parc. číslo 2278/20, k.ú. Kostice. K uspokojení pohledávek věřitele za dlužníkem je pod sp. zn. 77 Ex 1898/2013 prostřednictvím Exekutorského úřadu Zlín, exekutora JUDr. Martina Růžičky vedeno exekuční řízení. V rámci Exekučního řízení byl dne 29.5.2013 vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí dlužníka (vč. nemovitostí), přičemž ve věci bylo dále dne 3.7.2013 vydáno usnesení o nařízení elektronické dražby, které bylo nařízeno na den 5.8.2013. Konání dražebního jednání však bylo odročeno, a to s ohledem na zjevně nedůvodný insolvenční návrh podaný dne 12.7.2013 vůči dlužníkovi společností MOLODON s.r.o., se sídlem Bratislava, Špitálka 10, PSČ 811 08, IČO: 45921971, Slovenská republika. Uvedený insolvenční návrh byl následně Krajským soudem v Brně projednán pod sp. zn. KSBR 47 INS 19539/2013 a dne 23.7.2013 odmítnut. Věřitel se domnívá, že skutečným cílem uvedeného insolvenčního návrhu bylo v kooperaci s dlužníkem zmaření konání již nařízené veřejné dražby nemovitostí dlužníka, kterou mohly být uspokojeny pohledávky věřitele a dalších zajištěných věřitelů dlužníka-insolvenčních navrhovatelů. Věřitel je přesvědčen, že právě působení obstrukcí ze strany dlužníka v rámci exekučního řízení vedlo insolvenční navrhovatele, jakožto další zajištěné věřitele, k podání insolvenčního návrhu v tomto řízení. Věřitel tak má za to, že i s ohledem na jednání dlužníka v rámci exekučního řízení, je v zájmu zabezpečení hodnoty majetkové podstaty (zejména nemovitého majetku dlužníka), aby byl ustanoven předběžný insolvenční správce a prozatímní věřitelský výbor. Prozatímní věřitelský výbor musí být soudem ve smyslu § 61 odst. 1 insolvenčního zákona neprodleně ustanoven i z toho důvodu, že dlužník se k podanému insolvenčnímu návrhu připojil.

Nemovitý majetek tvoří zřejmě zásadní majetkovou hodnotu, která náleží do majetkové podstaty. Není přitom zřejmé, že by byl dlužník za jeho úpadkového stavu schopen zabezpečovat pravidelnou údržbu tohoto majetku, je-li tato činnost vůbec v jeho finančních možnostech. Věřitel se dále domnívá, že vzhledem k úpadkové situaci dlužníka hrozí také neschopnost dlužníka plnit závazky z pojistných smluv týkajících se jeho nemovitého majetku, případně i jiné obdobné závazky, jejichž neplnění může vést ke znehodnocení jeho nemovitého majetku a k souvisejícím odpovědnostním následkům. V rámci údržby majetku dlužníka by měl předběžný insolvenční správce v kooperaci s prozatímním věřitelským výborem rovněž prověřit, zda je nemovitý majetek dlužníka řádně užíván, apod. Věřitel dále uvádí, že předmětem podnikání dlužníka je především provoz čerpací stanice na adrese Břeclavská 50, 691 52 Kostice. Je obecně známo, že obchodování s pohonnými hmotami, jakožto rychloobrátkovým a vysoceobratovým zbožím, je poměrně často spojeno s daňovými úniky, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. Předběžný insolvenční správce v kooperaci s prozatímním věřitelským výborem by měl rovněž prověřit dodržování daňových povinností ze strany dlužníka. Existuje nebezpečí, že v důsledku jednání dlužníka dochází ke snižování majetkové podstaty dlužníka a k vyvádění dlužníkova majetku mimo dosah jeho věřitelů a aby bylo do doby rozhodnutí o úpadku dlužníka zabráněno dalšímu snižování majetkové podstaty, považuje věřitel za nezbytné, aby soud podle § 112 odst. 2 insolvenčního zákona dlužníkovi ustanovil předběžného insolvenčního správce. Ustanovení předběžného insolvenčního správce odůvodňuje rozsah majetkové podstaty, který je podle názoru věřitele vhodné předběžně zjistit a zajistit, přičemž věřitel se domnívá, že jsou zde i další závažné důvody (možnost daňového zatížení majetkové podstaty, ohrožení nemovitostí dlužníka, atd.). Věřitel současně navrhuje, aby insolvenční soud v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 insolvenčního zákona jmenoval prozatímní věřitelský výbor dlužníka. Věřitel navrhuje, aby s ohledem na dosavadní počet přihlášených věřitelů byl prozatímní věřitelský výbor tříčlenný a aby byl věřitel jmenován jeho členem; pro tento případ věřitel souhlasí se svým jmenováním za člena prozatímního věřitelského výboru.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle odst. 2 cit. ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 a 2 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Dle odst. 2 cit. ustanovení rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi a předběžnému správci. Jiné rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření se doručí zvlášť dlužníku a osobě, která takový návrh podala.

Podle ustanovení § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový přístup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

V posuzovaném případě insolvenční soud především zjišťoval, zda jsou dány závažné důvody pro ustanovení předběžného správce ve smyslu výše cit. ustanovení § 112 odst. 2 IZ, spočívající především ve vhodnosti předběžně zjistit a zajistit majetkovou podstatu dlužníka, nebo odůvodňuje-li to její rozsah. Insolvenční navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření pouze tvrdí, že: -není zřejmé, že je dlužník v úpadkovém stavu schopen zabezpečovat pravidelnou údržbu majetku a je-li to v jeho finančních možnostech, -hrozí neschopnost dlužníka plnit závazky z pojistných smluv týkajících se jeho nemovitého majetku, případně i jiné obdobné závazky, jejichž neplnění může vést ke znehodnocení jeho nemovitého majetku a k souvisejícím odpovědnostním následkům, -u dlužníka hrozí daňové úniky, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty, -je reálná hrozba nedodržování daňových povinností ze strany dlužníka, -existuje nebezpečí, že dochází ke snižování majetkové podstaty dlužníka a k vyvádění dlužníkova majetku mimo dosah jeho věřitelů.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Dle odst. 2 cit. ustanovení omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dle odst. 3 cit. ustanovení právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

V projednávané věci soud neshledal návrh navrhovatele-věřitele č. 3 na ustanovení předběžného správce za důvodný a navrhovatel-věřitel č. 3 neuvedl žádný důvod, pro který by měl soud jeho návrhu vyhovět. Veškerá tvrzení věřitele č. 3 jsou uváděna pouze jako dohady, domněnky a obavy, které ničím nedokládá, ani nenavrhuje žádný důkaz, kterým by měly být prokázány.

Předběžné opatření je svým charakterem vždy provizorním řešením v situaci, kdy práva navrhovatele jsou jen předběžně (anebo ještě vůbec) osvědčena a nikoliv zjištěna v řízení a tedy pouze pravděpodobná. Pouhé teoretické, ničím nepodložené domněnky pro nařízení předběžného opatření ve formě ustanovení předběžného správce dle názoru soudu nestačí.

Pro úplnost soud dodává, že tyto právní závěry soudu do budoucna nevylučují ustanovení předběžného správce. Nastane-li tak kdykoliv v budoucnu situace, že kroky dlužníka by mohly ohrozit uspokojení jeho věřitelů a mohly by vést ke zmenšení jeho majetku a budou-li takové skutečnosti soudu osvědčeny, soud neprodleně rozhodne podle aktuálních návrhů a okolností.

Ze stejných důvodů soud rovněž nevyhověl žádosti o ustanovení předběžného věřitelského výboru dle ustanovení § 61 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení se může odvolat navrhovatel-věřitel č. 3 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení §113 odst. 4 věta druhá IZ).

Krajský soud v Brně dne 15. října 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce