KSBR 44 INS 21129/2015-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 21129/2015-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: FRIGOPRIMA spol. s r.o., IČO: 25504878, Náměstí 25, 692 01 Mikulov, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 21129/2015-A-5 ze dne 19.8.2015 se m ě n í tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 19.8.2015 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka FRIGOPRIMA spol. s r.o., IČO: 25504878, Náměstí 25, 692 01 Mikulov (dále jen dlužník ). Dlužník se tímto návrhem domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek a následně povolena jeho reorganizace. Insolvenční soud předmětné řízení usnesením č.j. KSBR 44 INS 21129/2015-A-5 ze dne 19.8.2015 zastavil pro překážku věci zahájené, kterou bylo pravomocně neskončené insolvenční řízení ve věci dlužníka vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 20931/2015.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 20.8.2015 odvolání, v rámci něhož se domáhal, aby soud napadené usnesení změnil tak, že se řízení nezastavuje, neboť s ohledem na skutečnost, že se dne 19.8.2015 vzdal práva na odvolání proti usnesení č.j. KSBR 44 INS 20931/2015-A-6 ze dne 18.8.2015, kterým byl jeho insolvenční návrh odmítnut, uvedené usnesení nabylo právní moci a celé řízení bylo pravomocně skončeno a nemohla tak nastat překážka věci zahájené.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a poté, co prověřil dlužníkem v odvolání tvrzené skutečnosti, rozhodl ve výroku označené usnesení změnit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že před podáním insolvenčního návrhu se dlužník vzdal práva na odvolání do usnesení, kterým bylo předchozí insolvenční řízení v jeho věci ukončeno, tudíž zde překážka věci zahájené nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v. r. Zdeňka Dozrálová samosoudce