KSBR 44 INS 21064/2012-A-20
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 21064/2012-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 588 23 Kamenice 469, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 21064/2012-A-4 ze dne 31.8.2012 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se m ě n í tak, že dlužníku se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 29.8.2012 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-4 ze dne 31.8.2012 bylo dlužníku uloženo, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč a to z důvodu, že nesplňuje předpoklady pro povolení oddlužení, jelikož podniká na základě živnostenského oprávnění, a jediným možným řešením jeho úpadku je tak konkurs na jeho majetek.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání, v rámci něhož doložil, že už v době podání návrhu měl přerušeno provozování podnikatelské činnosti a aktivně nepodnikal. Dlužník tedy podmínky pro povolení oddlužení splňuje a domáhá se tak zrušení napadeného rozhodnutí a povolení oddlužení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení změnit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný a to z důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28. března 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce