KSBR 44 INS 1701/2012-A-29
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 1701/2012-A-29

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníků: a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , 588 45 Dolní Cerekev 98, a b) Eva anonymizovano , anonymizovano , 588 45 Dolní Cerekev 98, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 1701/2012-A-25 ze dne 5.12.2012, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 25.1.2012 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Antonína Volavky, anonymizovano , 588 45 Dolní Cerekev 98, spojený s návrhem na povolení oddlužení. Stejného dne byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , 588 45 Dolní Cerekev 98, spojený s návrhem na povolení oddlužení. Výše uvedení dlužníci jsou manželé, jejichž veškerý majetek a závazky spadají do společného jmění manželů. Dlužníci se domáhali spojení svých řízení, vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-16 ze dne 14.8.2012, které nabylo právní moci dne 15.8.2012, rozhodl nadepsaný soud o spojení insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka pod sp. zn.a insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužnice pod sp. zn. 44 INS 1705/2012. Insolvenční řízení je nadále vedeno pod sp.zn. .

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-25 ze dne 5.12.2012 rozhodl insolvenční soud o zastavení insolvenčního řízení, neboť dlužníci neuhradili na výzvu soudu ze dne 12.9.2012, č.j.-A-17 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč. Usnesení o zastavení insolvenčního řízení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.12.2012 a protože nebyli adresáti zastiženi na doručovací adrese, bylo uvedené rozhodnutí vloženo do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 10.12.2012.

V podání ze dne 10.12.2012, doručeném soudu dne 11.12.2012, zaslali dlužníci kopii poštovní poukázky o úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-A-25 ze dne 5.12.2012 o zastavení řízení napadli dlužníci odvoláním ze dne 20.12.2012, doručeným soudu dne 21.12.2012, s odůvodněním, že k zaplacení zálohy došlo dne 10.12.2012, tj. v době, kdy obdrželi důchod. Záloha dle jejich přesvědčení nemohla být zaplacena dříve, protože před obdržením důchodu dlužníci neměli finanční prostředky na její úhradu. Dlužníci se dále domnívali, že zálohu na náklady insolvenčního řízení stihnou po obdržení důchodu uhradit včas, neboť vycházeli z jimi nesprávně spočítané doby pro její zaplacení. Závěrem soud požádali, aby zrušil napadené usnesení o zastavení insolvenčního řízení.

Dle sdělení účtárny nadepsaného soudu ze dne 13.12.2012 byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč dlužníky uhrazena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl o zrušení ve výroku označeného usnesení, poněvadž v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníků je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že dlužníky byla dodatečně uhrazena stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení. S ohledem na shora uvedené odpadl důvod, pro který bylo insolvenční řízení zastaveno. Takový postup dle ust. § 95 IZ je dle přesvědčení insolvenčního soudu v posuzovaném případě vhodný zejména za účelem naplnění zásad, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. aby bylo dosaženo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 2. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce