KSBR 44 INS 14378/2013-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 14378/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: Simon anonymizovano , anonymizovano , 687 71 Pitín 18, zast. JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou, Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 14378/2013-A-5 ze dne 2.7.2013 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 21.5.2013 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-5 ze dne 2.7.2013 byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut, jelikož dlužník na výzvu soudu nedoplnil a neopravil přílohy svého insolvenčního návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 8.7.2013 odvolání, v rámci něhož se domáhal, aby soud napadené usnesení zrušil, jelikož ve lhůtě svůj insolvenční návrh dle pokynů soudu doplnil, což doložil kopií podání, které bylo dne 28.5.2013 doručeno na elektronickou podatelnu soudu.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení změnit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že pochybením vyššího podacího místa nebylo na soudní kancelář předáno doplnění insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 28.5.2013, pro jehož absenci byl insolvenční návrh dlužníka soudem odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 13. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce