KSBR 44 INS 12763/2015-A-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 12763/2015-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: Věra anonymizovano , anonymizovano , 671 25 Tasovice 266, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 12763/2015-A-10 ze dne 1.7.2015 o uložení povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení se m ě n í tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 18.5.2015 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. č. j.-A-10 ze dne 1.7.2015 bylo dlužníku uloženo, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč a to z důvodu, že nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, jelikož jeho příjem nedosahuje takové výše, která by zajistila, že během pěti let budou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny alespoň v 30 % výši.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání, v rámci něhož doložil, že jeho příjem bude v průběhu následujících pěti let dosahovat takové výše, která zajistí splnění výše uvedené podmínky (dlužník doložil smlouvu o důchodu na 1.500,-Kč měsíčně). Dlužník tedy již podmínky pro povolení oddlužení splňuje a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud v daném případě postupoval ve smyslu § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení změnit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, a odvolání dlužníka je zcela vyhověno. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný a to z důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 4. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v. r. Zdeňka Dozrálová samosoudce