KSBR 44 INS 12635/2010-A-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 12635/2010-A-21

USNESENÍ

V insolvenční věci dlužníka Reinvest Corporation, s.r.o., se sídlem Brno, Náměstí Republiky 1, PSČ 614 00, IČO: 26963671, zast. Mgr. Leonou Šilarovou, advokátkou, Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: SIS silniční stavitelství s.r.o., se sídlem Brno, Bystrcká 1183/34, PSČ 624 00, IČO: 25542737, zast. JUDr. Zdeňkem Navrátilem, advokátem, Bašty 416/8, 602 00 Brno

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým soud povolí dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou tak, aby bylo možné zcizovat majetek za tržní cenu i mimo běžnou obchodní činnost dlužníka, s e o d m í t á .

Podáním ze dne 29.3.2011 se dlužník domáhal vydání předběžného opatření uvedeného ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle odst. 2 cit. ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 a 2 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Dle odst. 2 cit. ustanovení rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi a předběžnému správci. Jiné rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření se doručí zvlášť dlužníku a osobě, která takový návrh podala.

Podle ustanovení § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový přístup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), jeli třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 o.s.ř. účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 o.s.ř. si zástupcem účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen procesní plná moc ).

Podle odst. 2 téhož ustanovení je advokát oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.

V posuzované věci soud zjistil, že vyjádření dlužníka ve věci ze dne 22.11.2010 a 10.2.2011 za dlužníka podepsal advokát Mgr. Leona Šilarová-sdružení advokátů Keznikl, Rychnovská, Šilarová, Brno, Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00, a to na základě řádně udělené plné moci ze dne 19.11.2010 jednatelem dlužníka Janem Prokopem. Návrh na vydání předběžného opatření je však podepsán Mgr. Leonou Hartman, advokátem, sdružení advokátů Keznikl, Rychnovská, Šilarová, Brno, Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00 Brno, přičemž není soudu doloženo oprávnění Mgr. Hartman za dlužníka jednat, ani na základě substituce za Mgr.Leonu Šilarovou.

Protože návrh na vydání předběžného opatření není řádně podepsán, soud ho ve smyslu ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 5. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce