KSBR 44 INS 11231/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajský soud v BrnČ ke sp. zn.: KSBR 44 INS 11231/2011

V BrnČ dne 24. února 2016 sp. zn.: 29 NSýR 46/2016

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o námitce podjatosti spis Vašeho soudu sp. zn.. Z p edkládací zprávy (. l. B-159) se podává, že soud prvního stupnČ p edložil vČc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti, kterou mČl dlužník (obecný zmocnČnec dlužníka Mgr. Marek ýech) podat z d vodu lenství Mgr. Martina Hejdy, soudce Krajského soudu BrnČ, v senátu odvolacího soudu , s tím, že za námitku podjatosti pokládá podání Mgr. ýecha, doruené soudu prvního stupnČ dne 14. prosince 2015 (. l. B-150). Z obsahu tohoto podání se ovšem nepodává, že by vskutku mČlo jít o námitku podjatosti. Mgr. ýech nenamítá podjatost soudc Vrchního soudu v Olomouci povolaných k rozhodnutí v konkrétní (odvolacím soudem projednávané) vČci, pouze poukazuje na zjevnou podjatost soudc Vrchního soudu v Olomouci v p edchozích rozhodnutích ve vČci (s ohledem na lenství Mgr. Martina Hejdy, soudce Krajského soudu BrnČ, v senátu odvolacího soudu, který ve vČci d íve rozhodoval) a uvádí, že z tohoto d vodu bude proti d íve vydaným rozhodnutím odvolacího soudu podána ústavní stížnost jakožto mimo ádný opravný prost edek . D vod rozhodovat o námitce podjatosti soudc odvolacího soudu Nejvyšší soud za této situace nemá (takový návrh výše oznaené podání neobsahuje).

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v . r . p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

P íloha: spis sp. zn.(2 svazky)