KSBR 44 INS 10499/2014-B-198
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 44 INS 10499/2014-B-198

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka: PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., IČO: 25309439, Zarámí 4077, 760 01 Zlín, zast. JUDr. Miroslavem anonymizovano , anonymizovano , Kroměříž, Erbenovo nábřeží 958/22, PSČ 767 01, o reorganizačním plánu dlužníka

takto:

Insolvenční soud schvaluje reorganizační plán dlužníka PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., IČO: 25309439, Zarámí 4077, 760 01 Zlín ze dne 16.10.2014 ve znění jeho doplnění ze dne 20.5.2015.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 4.11.2014 se dlužník domáhal rozhodnutí soudu o svém úpadku a povolení řešení úpadku reorganizací. Ke svému návrhu připojil m.j. zprávu o reorganizačním plánu a reorganizační plán ze dne 16.10.2014.

Usnesením č.j.-A-163 ze dne 16.1.2015 insolvenční soud m.j. zjistil úpadek dlužníka a dlužníku byla povolena reorganizace.

Usnesením č.j.-B-76 ze dne 19.5.2015 insolvenční soud schválil zprávu o reorganizačním plánu dlužníka ze dne 16.10.2014. V reakci na průběh insolvenčního řízení dlužník předložil soudu doplněk reorganizačního plánu ze dne 20.5.2016.

Podle ustanovení § 344 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) není-li stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Podle ustanovení § 345 odst. 1 IZ o přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Podle ustanovení § 346 odst. 1 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odstavce 4. téhož ustanovení náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ustanovení § 347 odst. 1 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Podle odst. 4. téhož ustanovení skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

Podle ustanovení § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Podle odst. 2. insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Za účelem rozhodnutí věřitelů o reorganizačním plánu soud svolal schůzi věřitelů na 19.11.2015, na které hlasovali věřitelé podle skupin stanovených reorganizačním plánem takto:

SKUPINA č. 1-zajištěný věřitel č. 253 Gomanold a.s., IČO: 27931536

hlasoval osobně při jednání pro přijetí reorganizačního plánu; 100 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

SKUPINA č. 2-zajištěný věřitel č. 493 INVESTMENT KPM CZ a.s., IČO: 24660680

hlasoval osobně při jednání pro přijetí reorganizačního plánu; 100 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

SKUPINA č. 3-zajištěný věřitel č. 424 UniCredit Leasing CZ, a.s., IČO: 15886492

hlasoval osobně při jednání pro přijetí reorganizačního plánu; 100 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

SKUPINA č. 4-zajištěný věřitel č. 332 PSG-International a.s., IČO: 13694341

hlasoval mimo schůzi věřitelů prostřednictvím hlasovacího lístku pro přijetí reorganizačního plánu; 100 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

SKUPINA č. 6-nezajištění věřitelé s pohledávkami veřejnoprávního charakteru

Věřitelé č. 268 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČO: 47114321, č. 597 Česká správa sociálního zabezpečení-Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, č. 379 Finanční úřad pro Zlínský kraj, č. 286 Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna, IČO: 47673036,

hlasovali mimo schůzi věřitelů prostřednictvím hlasovacího lístku pro přijetí reorganizačního plánu; 100 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

SKUPINA č. 7-ostatní nezajištění věřitelé

Věřitelé č. 424 UniCredit Leasing CZ, IČO: 15886492, č. 405 PSK Europe, s.r.o., IČO: 26262436, č. 388 PSK-ASM s.r.o., IČO: 29228018, č. 387 Montáže cz, s.r.o., IČO: 28247990, č. 222 KNATEX Zlín s.r.o., IČO: 46342371, č. 374 Bantam s.r.o., IČO: 28265319, č. 493 INVESTMENT KPM CZ a.s., IČO: 24660680,

hlasovali osobně při jednání pro přijetí reorganizačního plánu.

Věřitelé č. 280 TERMOLUX, s.r.o, IČO: 18055265, č. 411 GATLIN s.r.o., IČO: 03320669, č. 332 PSG-International a.s., IČO:13694341, č. 42 Petr Komrska, IČO: 75254956, č. 82 SOLODOOR CENTRUM s.r.o., IČO: 01665235, č. 288 Level, spol. s r.o., IČO: 62027905, č. 336 PSG a.s., IČO: 28302371, č. 296 FISS Group, spol. s r.o., IČO: 26276305, č. 131 VPO OKNA Svitavy s.r.o., IČO: 01666517, č. 427 Josef Gazdík, IČO: 41594312, č. 178 TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., IČO: 49551655, č.

377 A.S.A. HP, spol. s.r.o., IČO: 49623877, č. 15 Aleš Šačirovič, IČO: 48943614, č. 5 Kovové profily, spol. s r.o., IČO: 45797064, č. 176 ZIPP Brno s.r.o., IČO: 49975561, č. 153 STAVEBNINY Beránek spol. s r.o., IČO: 62623834, č. 4 Dřevoobchod Doležal s.r.o., IČO: 27403874, č. 51 Daniel Pečenka, IČO: 62948059, č. 29 Jaroslav Krejčík, IČO: 16568800, č. 198 Petr Březina, IČO: 16669711, č. 406 AUTOSTAV STM, spol. s r.o., IČO: 49607189, č. 199 B & BC, a.s., IČO: 64832783, č. 12 Doprava a mechanizace a.s., IČO: 45358761, č. 404 ZAPA beton a.s., IČO: 25137026, č. 149 GARDON INT s.r.o., IČO: 25186434, č. 219 VCES a.s., IČO: 26746573, č. 328 TECHNOKLIMA UH, s.r.o., IČO: 60729589, č. 351 ZÁRAMÍ a.s., IČO: 28302354, č. 386 HESCO, s.r.o., IČO: 15530639, č. 437 TECHFLOOR s. r. o., IČO: 25350650

hlasovali mimo schůzi věřitelů prostřednictvím hlasovacího lístku pro přijetí reorganizačního plánu.

Věřitelé č. 202 PUMPA, a.s., IČO: 25518399 a č. 239 RI OKNA a.s., IČO: 60724862 hlasovali osobně při jednání proti přijetí reorganizačního plánu.

Věřitel č. 133 ADPe stavební s.r.o., IČO: 29314887 je proti přijetí reorganizačního plánu, hlasoval mimo schůzi věřitelů prostřednictvím hlasovacího lístku proti přijetí reorganizačního plánu.

Poté insolvenční soud v souladu s ustanovením § 345 odst. 2 IZ připočetl výsledky hlasování dosaženého mimo schůzi věřitelů k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů; 98,74 % hlasujících věřitelů této skupiny je pro přijetí reorganizačního plánu.

Pro úplnost je namístě dodat, že do SKUPINY č. 5 jsou dlužníkem zařazeni nezajištění věřitelé s podmíněnými pohledávkami, kteří však dle ustanovení § 51 odst. 4 IZ hlasovací právo nemají, nicméně i tito věřitelé vyjádřili svůj postoj k reorganizačnímu plánu dlužníka tak, že jsou pro jeho přijetí. Z uvedených důvodů se však soud jejich hlasovacími lístky nezabýval. Do SKUPINY č. 8 jsou dlužníkem zařazeni věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Tito věřitelé nehlasují, neboť se v souladu s ustanovením § 347 odst. 4 IZ vždy považují za skupinu, která reorganizační plán přijala.

Po provedeném hlasování je tedy zřejmé, že byl dlužníkův reorganizační plán schválen v jednotlivých hlasujících skupinách věřitelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem, insolvenční soud rozhodl jak ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (ustanovení § 350 odst. 1 IZ).

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 (ustanovení § 352 IZ).

Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených; pokud v reorganizačním plánu tyto osoby nejsou uvedeny nebo stanovené podmínky nebyly splněny, vykonávají je osoby, kterým tato práva až dosud náležela. Od účinnosti reorganizačního plánu se mění zakladatelský dokument nebo stanovy anebo jiné dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je uveden v reorganizačním plánu. Tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku na základě reorganizačního plánu, který se ukládá do sbírky listin. Ustanovení právních předpisů, které obecně upravují způsob změny zapisovaných skutečností, se přitom nepoužijí (ustanovení § 353 IZ).

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. Týká-li se omezení dispozičních práv dlužníka nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště (ustanovení § 354 IZ).

Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace (ustanovení § 355 IZ).

Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena. Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů, musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena (ustanovení § 356 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v. r. Zdeňka Dozrálová samosoudce