KSBR 44 INS 10424/2016
Ref.K.

-44 INS 10424-2016-předběžné opatření-zamítnutí2

-Zveřejněte V IR

-Doruěte do DS/o.ě. I.: 1) dlužník (PZ: JUDr. Michal Žižlavský, advokát se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00), 2) navrhovatel předb.op (JUDr. Ing. Petr Bernátek, anonymizovano , anonymizovano , Hluboká 5254, 760 01 Zlín-poštou, nemá DS jako FO)Na Všech podáních V této Věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 10424/2016-

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Bohaěkem V insolvenční Věci dlužníka Aircraft Industries, a.s., IČO 27174841, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, zast. JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, o návrhu Věřitele JUDr. Ing. Petra Bernátka, anonymizovano , anonymizovano , Hluboká 5254, 760 01 Zlín na nařízení předběžného opatření takto:

I. Návrh Věřitele JUDr. Ing. Petra Bernátka, anonymizovano , anonymizovano , Hluboká 5254, 760 01 Zlín ze dne 21.5.2016 na nařízení předběžného opatření, kterým by soud dlužniku ustanovil předběžného insolvenčního správce s e z a m í t á .

II. Soud ukládá Věřiteli JUDr. Ing. Petru Bernátkovi, anonymizovano , anonymizovano , Hluboká 5254, 760 01 Zlín, aby ve lhůtě tří dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil na úěet Kraj ského soudu V Brně číslo (doplňte), variabilní symbol (doplňte), konstantní symbol (doplňte), soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč z návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 21.5.2016.

Odůvodněnü

Podáním doručeným soudu dne 3.5.2016 se Věřitel AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČO 24194204, U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda-Dolínek domáhal zjištění úpadku dlužníka Aircraft Industries, a.s., IČO 27174841, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice (dále jen dlužn1k ). Podáním ze dne 13.5.2016, které bylo soudu doručeno dne 13.5.2016, přistoupil do probíhajícího insolvenčního řízení jako navrhovatel Věřitel JUDr. Ing. Petr Bernátek, anonymizovano , anonymizovano , Hluboká 5254, 760 01 Zlín (dále jen navrhovate1 ). Navrhovatel dále V rámci podání ze dne 21.5.2016, které bylo soudu doručeno dne 23.5.2016, navrhl, aby soud dlužníku ustanovil předběžného insolvenčního správce, jelikož dle jeho mínění je z podání dlužníka patrno, že dochází k úkonům, které by mohly být považovány za úkony zkracující uspokojení Věřitelů a zvýhodňujícím některé Věřitele dlužníka. Předběžný insolvenční správce by měl dle navrhovatele zjistit rozsah majetkové podstaty dlužníka a jeho závazků a posoudit okamžik, kdy se dlužník dostal do úpadku, a to s ohledem na skutečnost, že dlužník hodlá přesunout výrobu mimo Ceskou republiku.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření V insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nema dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud V době do rozhodnutí o insolvenčním navrhu také: a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným V předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených V § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze V pracovněprávních narocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými V jeho průběhu.

Podle ustanovení § 82 odst. 3 IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž: a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele V době trvání moratoria, nebo b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace V insolvenčním rejstříku, anebo c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

Podle ustanovení § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými V jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního navrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže Však podle dosavadních Výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dale použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Předběžné opatření podle odstavce 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní záj em.

Podle ustanovení § 82 odst. 5 IZ rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužnikovi, insolvenčnímu správci, osobě, která takový navrh podala, a insolvenčnímu navrhovateli. Předběžné opatření podle odstavce 3 doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci, osobě, která takový navrh podala, a V případě, že se předběžné opatření vztahuje na pohledávky jednotlivých věřitelů, i těmto věřitelům. Jestliže insolvenční soud nenařídí předběžné opatření, doručí rozhodnutí o navrhu na předběžné opatření podle odstavce 3 zvlášt dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která takový návrh podala.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se Však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které Věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat V řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Podle ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve Výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve Výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve Výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.

Podle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: c) Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužnika, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej Však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, Výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 109 odst. 4 IZ účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, V insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 109 odst. 5 IZ nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (odst. 1). Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy22), k provozování podniku V ramci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dale se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-1i to podle stavu majetkové podstaty možné (odst. 2). Právní úkony, které dlužník učinil V rozporu s omezeními stanovenými V důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužnik nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu (odst. 3).

Podle ust. § 112 odst. 1 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez navrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit V době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám V rozsahu majetkové podstaty V neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými Věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky Vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Insolvenční soud se nejprve zabýval samotným návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 21.5.2016 stím, zda tento splňuje všechny zákonné náležitosti. Z výše uvedených ust. § 82 IZ a § 113 odst. 1 IZ vyplývá, že v dané Věci může insolvenční soud vydat předběžné opatření i bez řádného navrhu ze strany navrhovatele. Současně pak za situace, kdy návrh na vydání předběžného opatření lze vydat i bez návrhu, není nutno zkoumat, zda jsou splněny podmínky ustanovení § 75b o.s.ř. Insolvenčnímu soudu tak za situace, kdy navrhovatel předběžného opatření nema povinnost uhradit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla předběžným opatřením vzniknout, nic nebrání v tom, aby se návrhem na vydání předběžného opatření zabýval i po stránce Věcné.

Zásady civilního řízení se V otázce předběžných opatření řídí principem minimalizace zásahů do práv povinného. Omezení práv povinného by mělo přicházet do úvahy teprve V okamžiku, kdy eXistuje zcela důvodná a podložená obava, že povinný svým jednáním porušuje pravidla daná právní úpravou nebo vyvíjí snahu a činí kroky k porušování právní úpravy, která se týká konkrétní situace.

Na prvním místě je třeba uvést, že insolvenční soud při rozhodování o tom, zda V insolvenčním řízení nařídí předběžné opatření a dlužníkovi ustanoví předběžného správce a omezí dlužnika v nakládání s majetkovou podstatou dle ust. § 113 IZ, Vždy přihlíží k účelu insolvenčního zákona a cíli insolvenčního řízení. Soud proto musí hodnotit i to, zda k dosažení cíle sledovaného navrženým předběžným opatřením nepostačují instituty a omezení vyplývající z insolvenčního zákona (k tomu srov. rozhodnutí Vrchního soudu V Olomouci ze dne 12.7.2012, č.j. 2 VSOL 416/2012-A-57, KSBR 24 INS 4403/2012). Také V případě předběžného opatření, jímž soud ustanovuje předběžného správce V souvislosti s vydáním předběžného opatření dle § 113 IZ, musí být podkladem takového opatření konkrétní poznatky svědčící o potřebě zjistit a zajistit rozsah majetkové podstaty ještě předtím, než dojde k rozhodnutí o úpadku a ustanovení insolvenčního správce, který se této činnosti V ramci své působnosti ujme, nebo tu musí být poznatky o jiných stejně závažných důvodech, jež předběžné opatření odůvodňují. Nutno zdůraznit, že účelem činnosti předběžného insolvenčního správce zásadně není opatřit skutkový podklad potřebný pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu, tedy pro zkoumání eXistence splatné pohledávky navrhovatele za dlužníkem (nebo jiných jeho věřitelů) či zkoumání dlužníkova úpadku (k tomu srov. rozhodnutí Vrchniho soudu v Praze ze dne 29.5.2012, č.j. 3 VSPH 653/2012-A-150, MSPH 91 INS 4684/2011).

V předmětné Věci soud dospěl k závěru, že navrh navrhovatele postrádá vylíčení konkrétních skutečností, které by V projednávané Věci odůvodňovaly ustanovení předběžného insolvenčního správce. Tvrzený přesun výroby dlužníka mimo Českou republiku nebyl ze strany navrhovatel doložen jakýmkoliv relevantním důkazem a zůstává tak pouhou nepodloženou spekulací. Ve vztahu k tvrzenému zvýhodňování některých věřitelů nebylo navrhovatelem taktéž nijak doloženo, že by dlužník hradil pouze některé své závazky a jiné nikoliv a že by se tedy jednalo o úkony nad rámec běžného provozování podniku V rámci obvyklého hospodaření. Z tvrzení navrhovatele neplyne nic, z čeho by bylo možné dovodit, že zákonem zakotvené omezení v nakládání s majetkovou podstatou dle § 111 IZ není V případě dlužnika dostačující nebo že je dlužník nerespektuje či nehodlá respektovat. S ohledem na Výše uvedené skutečnost dospěl soud k závěru, že návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, kterým by soudu dlužníku ustanovil předběžného insolvenčního správce, ze dne 21.5.2016 není důvodný a tento návrh zamítl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Povinnost kúhradě soudního poplatku V částce 1.000 Kč, která byla stanovena ve výroku II. tohoto usnesení, navrhovateli plyne z ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a položky 5 Sazebníku soudních poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Olomouci, prostřednictvím Kraj ského soudu V Brně.

J e-1i s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spoj en začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresatu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 26. května 2016

.-.-_ _------.-1-l--fl-l-'H'f l. . i 'l MWuluřluliplhłl-. .l

WIIMIIIÍHIIH-~'-.I=-u i

lllłl "I' I I'IIIIlIKSBR 44 !NS 10424t2016-A~30 Usnesení u zamítnutí 'ÍÍECIIJĚZ Tatran

11111111111111th 11111111111114--E EI 1-Hmmm; l l l l at !WW mn--umlmh '-JUDt. Ing. Petr Bernátek, I'GČ. |962 . " ::1mm "' ' Hlubüká 5254

'f rmmü ?6001 Zlín uľ.: . .. mammmnp'dmm ' .-Immuuiüphmh i.-._ i I

" MMMMEM a Hudíth

Hmmm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

44INS 10424/2016

A-30 Usnesení o zamítnutí přeběž. opatření, tisková skupina 91445-5/2016 ASISTENT Lhůta: 27.05.2016

44 le 10424-2016-předběž 2016/05/26 14:54:22 JUDr. Žižlavský Michal, IČ: 28227409, advokát, ID: ŽIŽLAVSMICH 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Michal Žižlavský-Žižlavský Michal, JUDr., advokát, široká 36/5, 11000 Praha 1, cz ID DS: wpaftkd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 17:06:20

Zdeňka Dozrálová 27.05.2016 18:13:44

Zprávu vypravil:

Doručeno:

26.05.2016 17:06:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 17:06:20 27.05.2016 18:13:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 06:20 Kontrolu provedl:

28.05.2016 00:57

Horáčková KarinSpisová značka:44INS 10424/2016 Identifikace dotazuz91445-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 15:02 Kontrolu provedl: Dozrálová Zdeňka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Žižlavský Michal, IČ: TYpľadvokát ID:Ž1ŽLAVSM1CH 2 28227409, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:wpaftkd Stav DS Přístupná

Název DS Michal Žižlavský, firma: JUDr. Michal Žižlavský, advokát, ev.č. 1274

IČ: 62104403

Adresa: Široká 5/36, 11000 Praha, cz nar. 22.02.1961

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzJUDr. Ing. Bernátek Petr, nar. T31 fyzická IDzBERNÁTEPETR3010 anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Bernátek, P anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R