KSBR 44 INS 10269/2010-B-33
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 44 INS 10269/2010-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v insolvenční věci dlužníka Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Tišnov, Hornická 1530, PSČ 666 03, o návrhu Tomáše anonymizovano na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Tomáši anonymizovano , nar. 15.4.1991, bytem Tišnov, Hornická 1530, PSČ 666 03 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na L.V. č. 3912 pro obec a k.ú. Tišnov, okres Brno venkov, bytová jednotka č. 1530/507 v budově č.p.1529, 1530, L.V. 2657, na parcele st.1470 a 1500 a podílu na společných částech domu 73/1000.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 19.1.2011 se Tomáš anonymizovano , nar. 15.4.1991, bytem Tišnov, Hornická 1530, PSČ 666 03 (dále jen navrhovatel ), syn dlužníka, domáhal rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně nabytí ve výroku usnesení specifikované nemovitosti). Svoji žádost odůvodnil tím, že předmětný byt užívá společně se svým otcem a matkou a nemá jinou možnost bydlení. V místě bydliště je rovněž zaměstnán.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení není pro nezájem věřitelů funkční věřitelský orgán, když se dva členové a dva náhradníci prozatímního věřitelského výboru jmenovaného soudem svých funkcí vzdali, soud dotazem u věřitelů představujících objemem svých zjištěných pohledávek nadpoloviční většinu z celkového objemu přihlášených pohledávek zjistil stanovisko k návrhu Tomáš anonymizovano . Oslovení věřitelé s návrhem vyslovili souhlas, konkrétně věřitel ACM Money Česká republika, a.s., IČO: 26158761 přípisem ze dne 15.2.2011, věřitel CETELEM ČR, a.s., IČO: 25085689 přípisem ze dne 22.2.2011 s výhradou nabídky nemovitostí více zájemcům a nejvyšší nabídky Tomáše anonymizovano , věřitel Home Credit, a.s., IČO: 26978636 přípisem ze dne 1.4.2011, věřitel GE Money Bank a.s., IČO: 25672720 přípisem ze dne 28.3.2011 a věřitel Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782 přípisem ze dne 13.4.2011 s výhradou úhrady kupní ceny dle znaleckého posudku.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že Tomáš anonymizovano , nar. 15.4.1991, nabídne za ve výroku uvedený majetek dlužníka nejvyšší cenu, přičemž se tak dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a věřitelé s tímto souhlasí, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Boháček, v.r. Zdeňka Dozrálová samosoudce