KSBR 40 INS 9372/2015-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 9372/2015-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Žaneta anonymizovano , anonymizovano , 767 01 Kroměříž, Švabinského nábřeží 1474/11

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Petrovi Krejčímu, nar.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 8. 2016 požádal přítel dlužníka Petr Krejčí, nar. o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty sepsaného v soupise majetkové podstaty ze dne 3. 7. 2015 na čl. B-2/4 spisu. Uvedl, že hodlá koupit výše uvedené nemovitosti za kupní cenu ve výši Kč 1.090.000,-.

Na výzvu insolvenčního soudu reagoval insolvenční správce podáním ze dne 14. 9. 2016, kde uvedl, že zajištěný věřitel souhlasí s prodejem zajištěných nemovitostí příteli dlužníka, neboť zaplacením kupní ceny dojde k uspokojení zajištěných pohledávek a celé odměny insolvenčního správce.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. září 2016 Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová