KSBR 40 INS 7816/2012-B-33
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 7816/2012-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , 683 33 Snovídky 113

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , 798 62 Rozstání 91.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27. 8. 2015 požádal bratranec dlužníka Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 798 62 Rozstání 9 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 k nemovitostem zapsaných na LV č. 269 pro obec a k.ú. Drysice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (dále jen předmětné nemovitosti ). V žádosti uvedl, že v současné době je již spoluvlastníkem 1/12 předmětných nemovitostí.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty i v rámci působnosti věřitelského výboru a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 8. září 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová