KSBR 40 INS 5736/2016-B-34
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 5736/2016-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Bc. Kamilou Hercíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, adresa pro doručování: 696 38 Stavěšice 200, zast. Mgr. Štěpánem Brunclíkem, advokátem, AK Praha 1-Nové Město, Petrská 1136/12

t a k t o:

Insolvenční soud (rovněž v působnosti věřitelského výboru) povoluje Jiřímu anonymizovano , narozenému dne , bytem , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to majetku zapsaného pod položkou č. h1 a h2 (hromadný majetek) soupisu majetkové podstaty (zveřejněn jako čl. B-29/4).

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 5. 2016, čj.- A-13 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení. Následně usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2016, č. j.-B-15 bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 13. 11. 2017 požádal Jiří anonymizovano , narozený dne , bytem , syn dlužníka, tedy jako osoba dlužníkovi blízká, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to majetku zapsaného pod položkou č. h1 a h2 (hromadný majetek) soupisu majetkové podstaty (zveřejněn jako čl. B-29/4).

Podle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil (odst. 1). Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na a) vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení isir.justi ce.cz rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, c) společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, d) akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, e) prokuristy dlužníka, f) členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty, g) osoby tvořící s členy a náhradníky věřitelského výboru podle písmene f) koncern a osoby členům a náhradníkům věřitelského výboru podle písmene f) blízké (odst. 2). Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala (odst. 3).

Jelikož funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud dle ust. § 66 odst. 1 IZ, je tato žádost současně posuzována insolvenčním soudem jako věřitelským orgánem.

Dne 30. 8. 2017 byla insolvenčnímu soudu doručena zpráva insolvenční správkyně, ze které vyplývá, že výše uvedený Jiří anonymizovano , syn dlužníka, podal nejvyšší nabídku kupní ceny za majetek specifikovaný ve výroku tohoto rozhodnutí, a ačkoli se jedná o osobu blízkou dlužníkovi, správkyně žádá soud o vyslovení souhlas s prodejem majetku této osobě, z důvodu nabízené ceny.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a s ohledem na vyjádření insolvenční správkyně, která insolvenčnímu soudu neavizovala okolnosti, pro které by insolvenční soud neměl návrhu vyhovět, rozhodl insolvenční soud tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení se může odvolat pouze osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývat majetek podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 15. prosince 2017 Mgr. Bc. Kamila Hercíková, v. r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová