KSBR 40 INS 34454/2013-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte Číslo jednací: KSBR 40 INS 34454/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Luděk anonymizovano , anonymizovano , 763 51 Bohuslavice u Zlína 185, adresa pro doručování: 763 51 Bohuslavice u Zlína 141

o insolvenčním návrhu dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 34454/2013-A-9 ze dne 20. 1. 2014 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-9 ze dne 20. 1. 2014 bylo dlužníku uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-ve stanovené lhůtě. Toto rozhodnutí bylo dlužníku doručeno dne 24. 1. 2014.

Dne 10. 2. 2014 bylo insolvenčnímu soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti tomuto usnesení, které bylo vydáno v souladu s ustanovením § 374 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ) vyšším soudním úředníkem. V odůvodnění svého odvolání dlužník uvedl, že splňuje již podmínky na povolení oddlužení, jelikož mu bude jeho otcem poskytován měsíční peněžitý dar ve výši Kč 3.200,-a nejsou tu dány důvody pro prohlášení konkursu a k zaplacení stanovené zálohy.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř., je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil odvolání dlužníka a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení dlužníku vyhovět a o podaném odvolání rozhodl ve smyslu citovaného ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení zrušil.

Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 11. února 2014

Mgr. Pavla Mozgová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová