KSBR 40 INS 33948/2014-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 33948/2014-B-19

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: a) Magdalena anonymizovano , anonymizovano , 687 32 Nezdenice 125, b) Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , 687 32 Nezdenice 125

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Zbyňku anonymizovano , nar. 10. 5. 1996, 687 32 Nezdenice 125.

Od ůvo d ně n í:

Podáním ze dne 23. 11. 2015 požádal syn dlužníků Zbyněk anonymizovano , nar. 10. 5. 1996, 687 32 Nezdenice 125 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 125 pro obec a k.ú. Nezdenice (dále jen předmětné nemovitosti ) za kupní cenu Kč 1.800.000,-. V žádosti uvedl, že kontaktoval zajištěného věřitele č. 15, který souhlasí s navrženou částkou.

Na výzvu insolvenčního soudu reagovala insolvenční správkyně JUDr. Vlasta Němcová, advokátka, AK Blansko, Nádražní 2369/10, IČO: 66 238 005 podáním ze dne 15. 12. 2015, kde uvedla, že souhlasí s udělením výjimky synovi dlužníků ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty. Navrhovaná kupní cena odpovídá výši zjištěné pohledávky zajištěného věřitele č. 15.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty i v rámci působnosti věřitelského výboru a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17. prosince 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová