KSBR 40 INS 308/2012-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 308/2012-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Daniela anonymizovano , anonymizovano , 798 12 Kralice na Hané, Olomoucká 43, adresa pro doručování: Klenovice na Hané 207

o insolvenčním návrhu dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 29. 3. 2012 čj. KSBR 40 INS 308/2012-A-9 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. 3. 2012 čj. KSBR 40 INS 308/2012-A-9 insolvenční soud zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka, jelikož dlužník nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání s odůvodněním, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně dlužník složil na účet dne 3. 5. 2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,-. Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na skutečnost, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena, lze odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhovět. Insolvenční soud proto postupoval v souladu s citovaným ustanovením § 95 IZ a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 15. května 2012 Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová