KSBR 40 INS 30198/2013-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 30198/2013-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Yvona anonymizovano , anonymizovano , 674 01 Třebíč, Řípov 17

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty zástupci věřitelů-věřiteli č. 1-Moravské peněžní družstvo, 674 01 Třebíč, Hasskova 22, IČO: 28 260 830.

Odůvodnění:

Na schůzi věřitelů konané dne 16. 12. 2015, kde měla být projednávána žádost zástupce věřitelů-věřitele č. 1-Moravské peněžní družstvo, 674 01 Třebíč, Hasskova 22, IČO: 28 260 830 (dále jen zástupce věřitelů ) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to pozemku p.č. st. 28, jehož součástí je stavba Řípov č.p. 17, pozemku p.č. 110/2, pozemku p.č. 110/4 vše zapsané na LV č. 8399 pro obec Třebíč a k.ú. Řípov a id. 1/2 k nemovitostem-pozemek p.č. 108, pozemek p.č. 109/1, pozemek p.č. 109/2, pozemek p.č. 110/1, pozemek p.č. 110/3 zapsaných na LV č. 4303 pro obec Třebíč a k.ú. Řípov, se dostavil pouze zástupce věřitelů, který nemohl ve vlastní věci hlasovat.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 5. 5. 2016 předložil insolvenční správce Mgr. Marek Reichel, advokát, AK Blansko, Wolkerova 2 (dále jen insolvenční správce ) souhlas věřitele č. 2, 3 s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty zástupci věřitelů a samotnou žádost zástupce věřitelů ze dne 25. 1. 2016. Z této žádosti vyplývá, že zástupce věřitelů předmětné nemovitosti odkoupí za kupní cenu ve výši Kč 700.000,-. Insolvenční správce se vyjádřil k žádosti zástupce věřitelů podáním ze dne 5. 5. 2016, kde uvedl, že nemovitosti jsou v současné době užívány dlužníkem a jsou dlouhodobě neudržovány. Insolvenčního správce doposud nekontaktoval jiný zájemce o koupi předmětných nemovitostí. Udělení výjimky umožní zpeněžení obtížně prodejného majetku a souhlasil s udělením výjimky zástupci věřitelů ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty.

Podle ust. § 60 odst. 1 věta třetí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) členové a náhradníci věřitelského výboru nabývat majetek z majetkové podstaty mohou jen se souhlasem schůze věřitelů.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Podle ust. § 295 odst. 1 dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 2 IZ písm. f) ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 12. května 2016

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová