KSBR 40 INS 29958/2015-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 29958/2015-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: a) Roman anonymizovano , anonymizovano , 696 01 Rohatec, Květná 395/1, b) Ivana anonymizovano , anonymizovano , 696 01 Rohatec, Květná 395/1, oba adresa pro doručování: 691 55 Moravská Nová Ves, Hlavní 98, o odvolání dlužníků ze dne 18. 1. 2016

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 4. 1. 2016 čj. KSBR 40 INS 29958/2015-A-7 se zrušuje.

Odůvodnění:

Dlužník a) a dlužník b) podali dne 17. 12. 2015 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, jímž se domáhali vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojili dlužníci společný návrh manželů na povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 4. 1. 2016 čj.-A-7 insolvenční soud uložil dlužníkům, aby zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-.

Podáním ze dne 18. 1. 2016, které bylo k poštovní přepravě podáno téhož dne a insolvenčnímu soudu doručeno dne 19. 1. 2016, podali dlužníci do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že mají za to, že splňují podmínky pro povolení oddlužení, kdy k odvolání přiložili novou pracovní smlouvu dlužníka a) a darovací smlouvu ze dne 18. 1. 2016, v níž se dárce Marian Šimek zavázal hradit k rukám dlužníků pravidelný měsíční dar ve výši Kč 1.000,-.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil důvodnost odvolání dlužníků a dospěl k závěru, že jejich odvolání lze zcela vyhovět, neboť uzavřením nové pracovní smlouvy dlužníkem a) a uzavřením darovací smlouvy na částku Kč 1.000,-zajistí dlužníci uspokojení svých nezajištěných věřitelů ve výši 97,8 %. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 1. února 2016

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová