KSBR 40 INS 28858/2014-P24-4
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 28858/2014-P24-4

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: AZ GEON s.r.o., 612 00 Brno, Královo Pole, Kollárova 2903/6a, IČO: 46 977 465, o přihlášce pohledávky č. 24 věřitele č. 18-Česká republika, Generální finanční ře ditelství, Praha 1, Nové Město, Lazarská 15/7, IČO: 72080043, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, ve výši Kč 924.239,56

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 9. 7. 2015 čj. KSBR 40 INS 28858/2014-P 24-2 se zruš uje.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným Krajskému soudu v Brně dne 7. 7. 2015 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši Kč 924.239,56.

Usnesením ze dne 9. 7. 2015 čj.-P 24-2 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele pro opožděnost.

Podáním ze dne 21. 7. 2015 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že se nejednalo o novou přihlášku pohledávky, ale o doplnění a upřesnění přihlášky pohledávky č. 19, kterou dlužník podal u insolvenčního soudu dne 3. 6. 2015.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že na straně insolvenčního soudu došlo k pochybení, když podání ze dne 7. 7. 2015 bylo zařazeno jako nová přihláška namísto toho, aby bylo zařazeno jako doplnění a upřesnění přihlášky č. 19. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 9. prosince 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová