KSBR 40 INS 28587/2014-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 28587/2014-B-16

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , 674 01 Třebíč, Ptáčov 6, IČO: 46 180 516

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Kamilu anonymizovano , anonymizovano , 674 01 Třebíč, Ptáčov 6

Od ůvo d ně n í:

Podáním ze dne 18. 11. 2015 požádal syn dlužníka Kamil anonymizovano , anonymizovano , 674 01 Třebíč, Ptáčov 6 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 45 pro k.ú. Ptáčov, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen předmětné nemovitosti ). V žádosti uvedl, že v předmětné nemovitosti bydlí celá rodina dlužníka a prodej třetí osobě by měl negativní následky pro rodinné příslušníky dlužníka. Nemovitosti odkoupí za částku minimálně ve výši odhadní ceny dle znaleckého posudku, který bude zpracován.

Na výzvu insolvenčního soudu reagoval insolvenční správce podáním ze dne 3. 12. 2015, kde uvedl, že nemá námitek k udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty i v rámci působnosti věřitelského výboru a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 9. prosince 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová