KSBR 40 INS 27218/2013-P6-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 27218/2013-P6-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , 678 09 Boršice 441, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5-UNIDEBT Czech, SE, Praha 7, Holešovice, Dělnická 1324/9, IČO: 24797880, zastoupen JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem se sídlem U Libeňského pivovaru 2, 180 00 Praha, ve výši Kč 777.264,60, o odvolání věřitele ze dne 1.8.2014

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 9. 7. 2014 čj. KSBR 40 INS 27218/2013-P6-3 se mění tak, že:

Přihláška pohledávky č. 6 věřitele č.5-UNIDEBT Czech, SE, Praha 7, Holešovice, Dělnická 1324/9, IČO: 24797880 se co do částky Kč 261.156,82 odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 20. 1. 2014 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši Kč 777.264,60.

Na přezkumném jednání konaném dne 12. 2. 2014 insolvenční správce a dlužník popřel co do výše a pravosti přihlášenou dílčí pohledávku č. 3 věřitele v částce Kč 294.783,11 z důvodu rozporu smluvní pokuty s dobrými mravy. Věřitel se přezkumného jednání účastnil a byl poučen podle ust. § 198 IZ a § 410 odst. 2 IZ. Podáním doručeným soudu dne 20. 2. 2014 vzal insolvenční správce své popření v částce Kč 33.626,29 zpět.

Usnesením ze dne 9. 7. 2014 čj.-P6-3 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele v částce Kč 294.783,11.

Podáním ze dne 1. 8. 2014 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že insolvenční správce popřel pohledávku věřitele pouze ve výši Kč 261.156,82 a popření dlužníkem ve výši Kč 294.783,11 nemá na zjištění zajištěné pohledávky věřitele vliv.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení věřiteli vyhovět. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Výše přihlášených pohledávek věřitele po právní moci tohoto rozhodnutí bude činit Kč 516.107,78.

Krajský soud v Brně dne 13. srpna 2014

Mgr. Pavla Mozgová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Dvořáková