KSBR 40 INS 26333/2014-B-88
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 26333/2014-B-88

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: AM INTERIÉR, a.s., 763 02 Zlín-Louky, Záhumení V 322, IČO: 25 302 922

o schválení reorganizačního plánu

t a k t o:

I. Insolvenční soud schvaluje reorganizační plán dlužníka ze dne 5. 8. 2016.

II. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu zajistil provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu, předal dlužníkovi zprávu o své dosavadní činnosti a provedl případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění.

III. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby informoval insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 4. 12. 2015 č. j.-B- 17 byla povolena reorganizace dlužníka (výrok I.) a dlužník vyzván, aby ve stanovené lhůtě, která byla následně rozhodnutím insolvenčního soudu prodloužena, předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá (výrok III). isir.justi ce.cz

Dne 5. 8. 2016 předložil dlužník insolvenčnímu soudu návrh reorganizačního plánu (zveřejněno v insolvenčním rejstříku jako dokument čl. B-51, B-52) a následně k výzvě insolvenčního soudu zprávu o reorganizačním plánu ze dne 1. 9. 2016.

Usnesením ze dne 6. 9. 2016 čj.-B-57 insolvenční soud schválil zprávu o reorganizačním plánu a svolal schůzi k projednání reorganizačního plánu dlužníka na den 26. 10. 2016 v 10:30 hod.

Prostřednictvím hlasovacího lístku doručeného insolvenčnímu soudu dne 24. 10. 2016 hlasoval zajištěný věřitel č. 65-Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Praha pro přijetí reorganizačního plánu. Na schůzi věřitelů konané dne 26. 10. 2016 a i mimo tuto schůzi prostřednictvím hlasovacích lístků pro přijetí reorganizačního plánu hlasovala většina čtvrté skupiny nezajištěných věřitelů-ostatní (skupina č. 5). Pátá skupina-nezajištěný věřitel-Antonín Malúš (skupina č. 6) se zdržel hlasování. Insolvenční soud zkoumal, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ustanovení § 348 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). K tomu insolvenční soud uvádí, že: 1/ Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 IZ a v insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy (§ 348 odst.1 písm. a) IZ). 2/ V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze naopak důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b) IZ). 3/ Jak vyplývá z platných hlasovacích lístků a hlasování na schůzi věřitelů reorganizační plán přijala skupina věřitelů, jejichž pohledávky jsou reorganizačním plánem dotčeny. 4/ Z reorganizačního plánu vyplývá, že každý jednotlivý věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d) IZ).

5/ Z reorganizačního plánu a ze zprávy o reorganizačním plánu se podává, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené budou dlužníkem postupně a průběžně plněny po schválení reorganizačního plánu. Tím je naplněna též podmínka formulovaná ustanovením § 348 odst. 1 písm. e) IZ.

Reorganizační plán je ve vztahu ke každé skupině věřitelů v něm uvedených spravedlivý a lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci. Insolvenční soud reorganizační plán schválil ve smyslu ust. § 348 odst. 1 IZ.

Povinnosti uložené insolvenčnímu správci a dlužníku ve výroku II., III. tohoto usnesení jsou odůvodněny ust. § 354 IZ.

P o u č e n í: Proti výroku I. tohoto usnesení může podat odvolání pouze ten věřitel, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, Husova 15.

Proti výroku II., III. tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 27. října 2016 Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová