KSBR 40 INS 26124/2014-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 26124/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 664 61 Rajhrad, Odbojářů 611 o insolvenčním návrhu věřitele: QI investiční společnost, a.s., 110 05 Praha 1, Rybná 682/14, IČO: 27 911 497, práv. zast. Mgr. Markem Indrou, advokátem, AK Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 103 EX 2723/14 prodejem nemovitého majetku dlužníka, zapsaného na listu vlastnictví č. 513 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Zakřany, katastrální území Zakřany, a to pozemku parc. č. 300-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 161-bydlení, pozemku parc. č. 301-zahrada, a pozemku parc. č. 403-orná půda, s tím omezením, že po dobu trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 26142/2014 bude soudní exekutor s výtěžkem zpeněžení nakládat dle ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

II. Insolvenční soud u k l á d á obchodní korporaci DELEON GROUP s.r.o., 130 00 Praha 3, Žižkov, Domažlická 1256/1, IČO: 24 723 843, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 40-49-26124-4, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Věřitel podal dne 25. 9. 2014 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Usnesením ze dne 25. 9. 20104 čj. KSBR 40 INS 26142/2014-A-2 insolvenční soud oznámil, že dne 25. 9. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 664 61 Rajhrad, Odbojářů 611, a že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 25. 9. 2014 v 14:29 hod. zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 7. 10. 2014 podal známý věřitel obchodní korporace DELEON GROUP s.r.o., 130 00 Praha 3, Žižkov, Domažlická 1256/1,

IČO: 24 723 843 (dále též jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku ad I. tohoto usnesení. Uvedl, že v exekučním řízení vedeným Exekutorským úřadem Přerov JUDr. Tomáše Vrány pod sp.zn. 103 EX 2723/14 na základě exekučního titulu-notářského zápisu ze dne 15. 5. 2013 č.j. NZ 706/2013 N751/2013 byla nařízena dražba nemovitých věci povinného, zapsaného na listu vlastnictví č. 513 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Zakřany, katastrální území Zakřany, a to pozemku parc. č. 300-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 161-bydlení, pozemku parc. č. 301-zahrada, a pozemku parc. č. 403-orná půda. Dále navrhovatel uvedl, že věřitel QI investiční společnost, a.s., 110 05 Praha 1, Rybná 682/14, IČO: 27 911 497 je zástavním věřitelem dlužníka jakožto 1. v pořadí a bude i v případě nařízení předběžného opatření a provedení exekuční dražby uspokojen nejdříve. Má proto za to, že jsou naplněny důvody zvláštního zřetele hodné způsobilé k tomu, aby insolvenční soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a to zejména, když nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Z exekučního příkazu Exekutorského úřadu Přerov JUDr. Tomáše Vrány ze dne 8. 4. 2014 sp. zn. 103 EX 02723/14-18 insolvenční soud zjistil, že bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitostí dlužníka specifikovaných ve výroku ad I. tohoto usnesení (dále jen předmětné nemovitosti ) za účelem uspokojení pohledávky navrhovatele ve výši Kč 303.739,-jistina, Kč 258.300,-smluvní pokuta a úrok z prodlení ve výši 7,05% ročně z částky Kč 300.000,-od 21. 5. 2013 do zaplacení a nákladů exekuce.

Z usnesení Exekutorského úřadu Přerov JUDr. Tomáše Vrány-dražební vyhlášky-ze dne 1. 9. 2014 čj. 103 EX 02723/14-59 insolvenční soud zjistil, že elektronická dražba se má konat 22. 10. 2014 v 13:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb a předmětem dražby mají být předmětné nemovitosti. Cena dražených nemovitostí a jejich příslušenství činí dle tohoto usnesení částku Kč 1.185.000,-.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 513 pro k.ú. Zakřany insolvenční soud zjistil, že dne 28. 3. 2007 vzniklo ve prospěch věřitele-insolvenčního navrhovatele zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši Kč 700.000,-s příslušenstvím, dále dne 7. 5. 2013 vzniklo ve prospěch navrhovatele zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši Kč 300.000,-, smluvní pokuty a příslušenství, dne 7. 6. 2013 vzniklo ve prospěch navrhovatele zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši Kč 500.000,-a úroku z nezaplacené směnečné sumy a dne 9. 4. 2014 vzniklo ve prospěch navrhovatele zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši Kč 303.739,-včetně příslušenství.

Podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud posoudil návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, kterým by byly vyloučeny některé účinky zahájeného insolvenčního řízení, a dospěl k závěru, že je důvodný. Insolvenční soud zjistil, že předmětné nemovitosti slouží jako předmět zajištění pohledávek věřitelů, přičemž je vysoce pravděpodobné, že výtěžek zpeněžení nemovitostí bude sloužit pouze k uspokojení zajištěných pohledávek, kdy součet zajištěných pohledávek převyšuje součet závazků vůči zajištěným věřitelům. Osobou oprávněnou v exekučním řízení sp. zn. 103 EX 2723/2014 je známý věřitel-navrhovatel, přičemž insolvenční zákon rozšířil práva zajištěných věřitelů rozhodovat o zpeněžení zajištěného majetku.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad I. tohoto usnesení.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-(srov. též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 6. 2014 čj. 2 VSOL 497/2014-A-12, KSBR 31 INS 11036/2014).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 10. října 2014

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jiřina Vágnerová