KSBR 40 INS 25160/2016-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 25160/2016-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: MUDr. Ibrahim anonymizovano , anonymizovano , 671 23 Chvalovice, Chvalovice 97, IČO: 45 656 509

o insolvenčním návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Insolvenční návrh dlužníků ze dne 27. 10. 2016 se odmítá.

II. Návrh na předběžné opatření soudního exekutora JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4, 140 00 Praha 4-Krč, Hornokrčská 650/29 ze dne 7. 11. 2016 s e z a m í t á.

Odůvodnění:

V insolvenčním řízení zahájeném dne 3. 11. 2016 se domáhal dlužník vydání rozhodnutí o svém úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

Podle ust. § 103 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 a 2 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé isir.justi ce.cz ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Lhůta stanovená v § 128 odst. 1 IZ je lhůtou pořádkovou, stanovenou v zájmu efektivity řízení, a s jejím nedodržením nejsou spojeny žádné účinky.

Insolvenční zákon zpřísnil požadavky na formální a obsahové náležitosti insolvenčních návrhů, zejména z hlediska jejich určitosti, srozumitelnosti a úplnosti. Tvrzení dlužníka osvědčující jeho úpadek či hrozící úpadek musí být konkrétní (aby umožnila jednoznačnou individualizaci skutkového děje v takovém rozsahu a kvalitě, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným skutkem) a musí být uvedena přímo v insolvenčním návrhu, jelikož přílohy a listiny nejsou součástí insolvenčního návrhu (srov. ustanovení § 103 odst. 3 IZ), k listinám připojeným k insolvenčnímu návrhu tak nelze přihlédnout, ledaže by se jednalo o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu, na který dlužník v insolvenčním návrhu odkázal (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010 čj. 29 NSČR 1/2008-A-15 v insolvenční věci KSBR 37 INS 294/2008, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2010 čj. 1 VSPH 342/2010-A-56 v insolvenční věci MSPH 93 INS 3469/2008).

Insolvenční návrh dlužníka neobsahuje podstatné náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení insolvenčního zákona, jelikož v něm nejsou vylíčeny rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek.

Podle výše citovaného ustanovení § 3 IZ je k osvědčení úpadku nezbytné, aby dlužník měl více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dnů a aby je nebyl schopen plnit. Dlužník v insolvenčním návrhu obecně uvedl, že má vůči následujícím věřitelům závazky, které jsou více než 30 dní po splatnosti. Označil 10 věřitelů, byť ne úplně (pouze obchodní firmou a uvedením IČO) a výší závazků. V insolvenčním návrhu ovšem chybí konkrétní tvrzení, z nichž by bylo možno dovozovat, že závazky dlužníka jsou více než 30 dnů po splatnosti. Je třeba zcela konkrétně uvést, kdy který závazek se stal splatným, od kdy jej dlužník nehradí, nebo jej nehradí v plné výši (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 11. 2011 čj. 2 VSOL 715/2011-A-11 v insolvenční věci KSBR 26 INS 18051/2011).

Uvedené nedostatky způsobují vadnost insolvenčního návrhu, které brání pokračování v řízení. Insolvenční zákon ve vztahu k insolvenčnímu návrhu vylučuje použití ustanovení § 43 občanského soudního řádu, proto nelze odstranit chybějící náležitosti insolvenčního návrhu prostřednictvím výzvy. Insolvenční soud tedy v souladu s citovaným ustanovením § 128 odst. 1 IZ rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Dne 7. 11. 2016 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh soudního exekutora JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4, 140 00 Praha 4-Krč, Hornokrčská 650/29 na vydání předběžného opatření o omezení účinků zahájeného insolvenčního řízení. Návrh na předběžné opatření insolvenční soud zamítl, neboť důvody pro jeho vydání pominuly s ohledem na odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 10. listopadu 2016

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová