KSBR 40 INS 24859/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 40 INS 24859/2014 Ze dne: Krajskému soudu v B r n ě Naše spis.zn.: 2 VSOL 814/2015-A-23 pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 27. listopadu 2015

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp. zn. KSBR 40 INS 24859/2014, pod kterého probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníků a) Radka anonymizovano , anonymizovano , a b) Kamily anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Vracov, Ernestovská 336, PSČ 696 42.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 24859/204-A-19 ze dne 3.7.2015, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení z důvodu, že dlužníci nezaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení, která jim byla uložena usnesením Krajského soudu v Brně č. j.-A-11 ze dne 30.10.2014 (potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j., 2 VSOL 1304/2014-A-16 ze dne 27.5.2015).

Z obsahu odvolání dlužníků však vyplývá, že dlužníci sice v odvolání uvedli, že se odvolávají proti usnesení č. j.-A-19, avšak současně uvedli, že se odvolávají proti usnesení soudu ze dne 3.7.2015 o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a že tímto usnesením jím bylo uloženo, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Současně dlužníci navrhli, aby označené usnesení odvolací soud zrušil, případně upravil výši zálohy. Z obsahu odvolání tak není zřejmé, zda dlužníci svým odvoláním opětovně napadají usnesení č. j.-A-11 ze dne 30.10.2014, který jim byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nebo usnesení č. j.-A-19 ze dne 3.7.2015, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, případně zda napadají obě tato rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů je třeba, aby soud prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 209 o.s.ř. a usnesením podle ustanovení § 43 o.s.ř. vyzval dlužníky k odstranění vad odvolání tak, aby bylo zřejmé, proti kterému rozhodnutí jejich odvolání směřuje (§ 205 odst. 1 o.s.ř.). Přitom bude třeba, aby v této výzvě soud prvního stupně konkrétně dlužníky poučil o tom, jak má být jejich odvolání opraveno. Teprve poté, co dlužníkům uplyne lhůta k odstranění vad odvolání, soud prvního stupně věc znovu předloží odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu