KSBR 40 INS 24614/2011-B-35
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 24614/2011-B-35

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Ilona anonymizovano , anonymizovano , 768 11 Chropyně, J. Fučíka 668, adresa pro doručování Loukov 165, PSČ 768 75

při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

I. Výrok II. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2015 čj. KSBR 40 INS 24614/2011-B-33 se mění tak, že Česká republika je povinna zaplatit insolvenční správkyni JUDr. Aleně Pšejové, Ph.D., advokátce, AK Kroměříž, Velehradská 507 z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně její neuhrazenou část odměny ve výši Kč 1.923,-včetně DPH a její hotové výdaje ve výši Kč 2.183,50 včetně DPH.

II. Insolvenční správkyni JUDr. Aleně Pšejové, Ph.D., advokátce, AK Kroměříž, Velehradská 507 se vydává složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,-.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. 11. 2015 čj.-B-33 rozhodl insolvenční soud o tom, že konkurs na majetek dlužníka se zrušuje z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (výrok I.), Česká republika je povinna zaplatit insolvenční správkyni JUDr. Aleně Pšejové, Ph.D., advokátce, AK Kroměříž, Velehradská 507 z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně její neuhrazenou část odměny ve výši Kč 15.291,-včetně DPH a její hotové výdaje ve výši Kč 2.183,50 včetně DPH (výrok II.) a ve výroku III. tohoto rozhodnutí insolvenční soud uložil insolvenční správkyni, aby do 15 dnů ode dne právní moci usnesení písemně oznámila insolvenčnímu soudu, zda uzavřela účetní knihy, sestavila účetní závěrku, splnila povinnosti uložené daňovými předpisy, předala dlužníku potřebné účetní záznamy a zajistila činnosti evidenční a archivační.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 17. 11. 2015 si insolvenční správkyně podala odvolání do výroku II. výše uvedeného rozhodnutí. Uvedla, že byla ještě provedena v měsíci listopad 2015 srážka z invalidního důchodu dlužníka ve výši Kč 8.368,-. Dále na účtu Krajského soudu v Brně je stále deponována záloha ve výši Kč 5.000,-zaplacená dlužníkem na náklady insolvenčního řízení. Z těchto částek tak může být částečně uhrazena nezaplacená část odměny insolvenční správkyně. Ze státního rozpočtu tak má být zaplacena část odměny insolvenční správkyně ve výši Kč 1.923,-a její hotové výdaje ve výši Kč 2.183,50 včetně DPH.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud se zabýval odvoláním insolvenční správkyně. Dospěl k závěru, že je včasné a důvodné.

Podáním ze dne 17. 11. 2015 požádala insolvenční správkyně insolvenční soud o poskytnutí složené zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ust. § 38 odst. 1 věta první IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.

Podle ust. § 38 odst. 2 IZ odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojí z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

V daném případě insolvenční soud shledal návrh insolvenční správkyně na uvolnění zálohy na náklady insolvenčního řízení za důvodný. Postupoval podle ust. § 11 IZ, neboť neshledal důvody, pro které by neměl zálohu insolvenční správkyni poskytnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 23. listopadu 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová