KSBR 40 INS 23547/2013-P1-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 23547/2013-P1-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Nela anonymizovano , anonymizovano , 598 57 Pěnčín 213, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1-František anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrbátky 180, PSČ 798 13, ve výši Kč 122.349,-, o odvolání věřitele ze dne 30. 7. 2014

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 7. 7. 2014 čj. KSBR 40 INS 23547/2013-P1-3 se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 24. 2. 2014 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši Kč 122.349,-.

Na přezkumném jednání konaném dne 26. 3. 2014 insolvenční správce a dlužník popřel co do pravosti a výše část dílčí přihlášené pohledávky č. 1 věřitele v částce Kč 122.348,-z důvodu, že nebylo prokázáno v probíhajícím soudním řízení, zda se jedná o škodu, ušlý zisk a v jaké výši, nebylo prokázáno, kdo za škodu a ušlý zisk odpovídá, dlužník za škodu a ušlý zisk neodpovídá. Pohledávka byla zjištěna ve výši Kč 1,-.

Usnesením ze dne 7. 7. 2014 čj.-P1-3 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele v částce Kč 122.349,-.

Podáním ze dne 30. 7. 2014 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že vyrozumění o popření pohledávky mu nebylo doručeno do vlastních rukou.

Z věřitelem předloženého přípisu odesílatele Česká pošta, s.p. ze dne 25. 7. 2014 insolvenční soud zjistil, že ve věci doručení zásilky, jejímž obsahem bylo vyrozumění věřitele ze dne 1. 4. 2014, bylo provedeno šetření na základě reklamace věřitele, jehož výsledkem bylo zjištění pochybení doručovatele, který zásilku předal neoprávněně matce věřitele paní Kozárkové.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení věřiteli vyhovět. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 15. srpna 2014

Mgr. Pavla Mozgová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Dvořáková