KSBR 40 INS 20289/2012-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 20289/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 763 26 Podhradí 72, práv. zast. JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou, AK Luhačovice, Masarykova 175

o odvolání dlužníka ze dne 27. 11. 2012

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 25. 10. 2012 čj. KSBR 40 INS 20289/2012-A-8 se mění takto: Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil: a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu: 6015-5720621/0710, variabilní symbol: 40-49-20289-2, konstantní symbol: 1148

nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15, 601 95 Brno

zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 5.000,-.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. 10. 2012 čj.-A-8 insolvenční soud uložil dlužníkovi zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-, neboť ze mzdy dlužníka ve výši Kč 8.780,48 by pro plnění oddlužení splátkovým kalendářem nebylo uhrazeno ničeho na pohledávky nezajištěných věřitelů a u dlužníka by přicházelo do úvahy prohlášení konkursu na jeho majetek. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání s odůvodněním, že od 1. 11. 2012 uzavřel se zaměstnavatelem dodatek pracovní smlouvy, na jehož základě se změnila i výše čisté mzdy na částku Kč 20.637,-měsíčně. Je tedy schopen zaplatit za 5 let více než 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Proto navrhl změnit výši zálohy na náklady insolvenčního řízení na částku Kč 5.000,-. Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Za daného stavu, kdy se zvýšila čistá měsíční mzda dlužníka a u dlužníka jsou dány zákonné podmínky pro povolení oddlužení, není namístě ukládat zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-. Insolvenční soud proto postupoval v souladu s citovaným ustanovením § 95 IZ a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 30. listopadu 2012

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová