KSBR 40 INS 19347/2013-P3-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 19347/2013-P3-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Miloslav anonymizovano , anonymizovano , 625 00 Brno, Okrouhlá 34, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3: Jiří anonymizovano , anonymizovano , 637 00 Brno, Sosnová 15 A, ve výši Kč 970.000,-o odvolání věřitele č. 3 ze dne 8. 10. 2014

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 15. 9. 2014 č.j. KSBR 40 INS 19347/2013-P3-4 se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. 8. 2013 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši Kč 970.000,-z titulu krátkodobé půjčky na odkoupení bytu do osobního vlastnictví, kdy jistinu činí částka Kč 500.000,-a dohodnutý poplatek činí částka Kč 470.000,-.

Na přezkumném jednání konaném dne 4. 12. 2013 insolvenční správce popřel co do výše pohledávku přihlášenou přihláškou pohledávky č. 3 věřitele v částce Kč 550.000,-z důvodu, že se jedná o promlčené závazky. Pohledávka byla zjištěna ve výši Kč 420.000,-.

Usnesením ze dne 15. 9. 2014 čj.-P 3-4 insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele v částce Kč 970.000,-.

Podáním ze dne 8. 10. 2014 podal věřitel do výše označeného rozhodnutí včasné odvolání, a to z důvodu, že insolvenční soud při rozhodnutí nevzal v úvahu skutečnost, že se nejednalo o jednu dílčí pohledávku ale o 6 dílčích směnečných pohledávek na základně směnky vlastní ze dne 16. srpna 2006 znějící na částku Kč 500.000,-, směnky vlastní ze dne 19. června 2007 znějící na částku Kč 50.000,-, směnky vlastní ze dne 17. září 2010 znějící na částku Kč 100.000,-, směnky vlastní ze dne 12. července 2011 znějící na částku Kč 100.000,-, směnky vlastní ze dne 12. července 2012 znějící na částku Kč 120.000,-a směnky vlastní ze dne 7. května 2013 znějící na částku Kč 100.000,-.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil podání věřitele a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení věřiteli vyhovět. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání od 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 31. října 2014

Mgr. Pavla Mozgová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská