KSBR 40 INS 17313/2012-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte Číslo jednací: KSBR 40 INS 17313/2012-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Miloslav anonymizovano , anonymizovano , 768 32 Zborovice, Nerudova 113

o odvolání dlužníka ze dne 28. 11. 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 17313/2012-A-10 ze dne 8. 11. 2012 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j.-A-10 ze dne 8. 11. 2012 bylo řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastaveno z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě. Toto rozhodnutí bylo dlužníku doručeno dne 14. 11. 2012.

Dne 30. 11. 2012 bylo insolvenčnímu soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti tomuto usnesení. V odůvodnění svého odvolání dlužník uvedl, že záloha byla již uhrazena.

Podle sdělení účtárny soudu byla záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena dne 28. 11. 2012.

Podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud posoudil odvolání dlužníka a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení dlužníku vyhovět, a o podaném odvolání rozhodl ve smyslu citovaného ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení zrušil.

Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 4. prosince 2012

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová