KSBR 40 INS 16187/2014-B-84
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 16187/2014-B-84

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: D-Pharm, a.s., 616 00 Brno, Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, IČO: 29 219 159, zast. JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem, AK Brno, Lidická 710/57, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, 601 52 Brno, Mozartova 3

o schválení reorganizačního plánu

t a k t o:

I. Insolvenční soud schvaluje reorganizační plán dlužníka ze dne 8. 6. 2015.

II. Insolvenční soud ukládá insolvenční správkyni, aby do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu zajistila provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu, předala dlužníkovi zprávu o své dosavadní činnosti a provedla případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění.

III. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby informoval insolvenční správkyni o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenční správkyni souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 3. 11. 2014 č. j.-B- 17 byla povolena reorganizace dlužníka (výrok I.) a dlužník vyzván, aby ve stanovené lhůtě, která byla následně rozhodnutím insolvenčního soudu prodloužena, předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá (výrok III).

Dne 9. 6. 2015 předložil dlužník insolvenčnímu soudu návrh reorganizačního plánu (zveřejněno v insolvenčním rejstříku jako dokument čl. B-64) a následně k výzvě insolvenčního soudu zprávu o reorganizačním plánu ze dne 1. 7. 2015.

Usnesením ze dne 14. 7. 2015 čj.-B-67 insolvenční soud schválil zprávu o reorganizačním plánu a svolal schůzi k projednání reorganizačního plánu dlužníka na den 2. 9. 2015 v 10:15hod.

Vyhláškou ze dne 24. 8. 2015 insolvenční soud zrušil svolanou schůzi věřitelů, jelikož pro přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů hlasovala většina skupiny nezajištěných věřitelů. Proti hlasoval pouze věřitel č. 9 s minimální výší pohledávky Kč 25.275,68. Jediný zajištěný věřitel nehlasoval.

Insolvenční soud zkoumal, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ustanovení § 348 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). K tomu insolvenční soud uvádí, že: 1/ Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 IZ a v insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy (§ 348 odst.1 písm. a) IZ). 2/ V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze naopak důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b) IZ). 3/ Jak vyplývá z platných hlasovacích lístků organizační plán přijala skupina věřitelů, jejichž pohledávky jsou reorganizačním plánem dotčeny. Jediný zajištěný věřitel nehlasoval. 4/ Z reorganizačního plánu vyplývá, že každý jednotlivý věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d) IZ).

5/ Z reorganizačního plánu a ze zprávy o reorganizačním plánu se podává, že pohledávky za majetkovou podstatou jsou dlužníkem postupně a průběžně plněny. Tím je naplněna též podmínka formulovaná ustanovením § 348 odst. 1 písm. e) IZ.

Podle ust. § 348 odst. 2 IZ insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Insolvenční soud poté, co zjistil, že o přijetí reorganizační plánu mimo schůzi věřitelů nehlasoval jediný zajištěný věřitel č. 49 a že tedy nebyla naplněna podmínka ust. § 348 odst. 1 písm. c) IZ, zkoumal, zda je na místě postup podle ust. § 348 odst. 2 IZ.

Insolvenční soud musel především posoudit, zda je reorganizační plán ke skupině zajištěného věřitele č. 49 spravedlivý. Z reorganizačního plánu vyplývá, že zajištěný věřitel č. 49 obdrží 100 % své zjištěné zajištěné pohledávky do tří let od účinnosti reorganizačního plánu, že zástavní právo věřitele k zajištěnému majetku účinností reorganizačního plánu nezaniká. Insolvenční soud konstatuje, že byla splněna podmínka ust. § 349 odstavec 1 IZ, neboť věřitel č. 49 má získat k zajištění svých pohledávek stejný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému majetku dlužníka a má obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se rovná hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku, a že reorganizační plán je ke skupině tvořené věřitelem č. 49 spravedlivý.

Insolvenční soud proto postupoval podle ust. § 348 odst. 2 IZ a reorganizační plán schválil, i když nebyla splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), neboť reorganizační plán přijala 1 skupina věřitelů, reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s pohledávkami zajištěného věřitele, který nehlasoval, je ve vztahu ke každé takovéto skupině spravedlivý a lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci. Reorganizační plán uvádí, že pohledávky za majetkovou podstatou jsou průběžně placeny a předpokládá uhrazení pohledávky zajištěného věřitele do tří let ode dne účinnosti reorganizačního plánu a pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 26 % jejich zjištěné výše do pěti let ode dne účinnosti reorganizačního plánu. Ze zprávy dlužníka i znaleckého posudku přitom vyplývá, že v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem, by nezajištění věřitelé byli uspokojeni jen ve výši 0,27 % jejich zjištěných pohledávek.

Povinnosti uložené insolvenční správkyni a dlužníku ve výroku II., III. tohoto usnesení jsou odůvodněny ust. § 354 IZ.

P o u č e n í: Proti výroku I. tohoto usnesení může podat odvolání pouze ten věřitel, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, Husova 15.

Proti výroku II., III. tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 7. září 2015

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová