KSBR 40 INS 15144/2010-A-98
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 15144/2010-A-98

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Valy II 5165, práv. zast. JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou, AK Kroměříž, Tovačovského 2784/24, o insolvenčním návrhu věřitele: a) Artissica s.r.o., Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24 132 730, práv. zast. Mgr. Lucií Hruškovou, advokátkou, AK Praha 1, Na příkopě 583/15, b) SUN CZECH CONSULTING SE, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, Nivnická 326/21, IČO: 291 32 762, c) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Valy II 5162, práv. zast. Mgr. Františkem Kelem, advokátem, AK Kroměříž, Kovářská 126, d) Alena anonymizovano , nar. 24. 2. 1957, 760 01 Zlín, Valy II 5162, práv. zast. Mgr. Františkem Kelem, advokátem, AK Kroměříž, Kovářská 126, e) EDENHAM VENTURES LTD., Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, reg. č. 71,600, adresa pro doručování v ČR: 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 2, zast. obecným zmocněncem Ing. Hanou Spurnou, o návrhu věřitele e) na vydání předběžného opatření ze dne 19. 1. 2016

takto:

I. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby nenakládal s následujícími nemovitostmi: s pozemkem parcelní č. St. 8084 (zastavěná plocha a nádvoří; celková výměra 168 m2), jehož součástí je stavba č. p. 5165 (rod. dům) v části obce Zlín, s pozemkem parcelní č. 2643/28 (zahrada; celková výměra 516 m2), s pozemkem parcelní č. 2643/3 (zahrada; celková výměra 766 m2) a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/4 na pozemkové parcele č. 2643/41 (ostatní plocha; celková výměra 417 m2), zapsanými na LV č. 7401, LV č. 18636 v k.ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

II. Věřiteli e) se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 3703- 5720621/0710, variabilní symbol 4049151440, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 20. 1. 2016 přistoupil věřitel e) k insolvenčnímu řízení vedeném na majetek dlužníka. Uvedl, že za dlužníkem eviduje splatnou pohledávku v celkové výši Kč 7.653.960,29 z titulu poskytnutých hypotečních úvěrů specifikovaných v insolvenčním návrhu. Pohledávka věřitele e) je zajištěna nemovitostmi, které jsou ve společném jmění manželů dlužníka a jeho manželky, zapsanými na LV č. 7401, LV č. 18636 v k.ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín. Dále se věřitel e) domáhal vydání předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Důvody pro jeho vydání spatřuje v tom, že dlužník prodává nemovitosti zapsané na LV č. 7401, 18636 třem různým subjektům. Tuto skutečnost zjistil věřitel e) nahlédnutím do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín ze dne 13. 1. 2016 z LV č. 7401, 18636. Vkladová řízení ohledně prodávajících nemovitostí byla zahájena dne 30. 11. 2015 a zastavena dne 12. 1. 2016. Opětovně jsou vkladová řízení zahájena dne 11. 1. 2016. V podrobnostech odkazuje insolvenční soud na obsah spisu sp. zn.čl. A-93.

Insolvenční soud poté, co dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření ze dne 19. 1. 2016 má všechny zákonem předpokládané náležitosti, zjišťoval podmínky pro vydání takového předběžného opatření.

Podle ust. § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ") předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 75b odst. 1) a 2) o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne (odst. 2).

Z citovaného ust. § 82 IZ vyplývá, že předběžné opatření může insolvenční soud vydat také bez řádného návrhu ze strany věřitele. Insolvenční soud před meritorním rozhodnutím o návrhu na vydání předběžného opatření nemusí zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření vyplývající z podpůrně užívaného ustanovení § 75b o.s.ř.. S ohledem na skutečnost, že věřitel e) neměl povinnost uhradit jistinu předpokládanou právní úpravou, zabýval se insolvenční soud návrhem na vydání předběžného opatření meritorně.

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle ust. § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Insolvenční soud posoudil podaný návrh na vydání předběžného opatření věřitelem e) a dospěl k závěru, že je návrh důvodný. Tvrzení uvedená věřitelem e) jsou způsobilá vyvolat obavy, že s majetkem, který případně může být podroben režimu insolvenčního zákona, je nakládáno v rozporu s účinky spojenými se zahájením insolvenčního řízení ve smyslu citovaného ust. § 111 odst. 1 IZ, přičemž je nutno mít na paměti, že v posuzovaném případě účinky zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka nastaly okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou Krajský soud v Brně oznámil zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, dne 10. 12. 2010 v 9:26 h. Od tohoto okamžiku je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními předpisy (např. § 6 odst. 1 zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti, ke splnění procesních sankcí, dále se nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek jim na roveň postavených (§ 169 IZ). Právní úkony, které by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (srov. § 111 IZ), ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud dospěl k závěru, že je nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů a nařídil předběžné opatření.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a položky 5 sazebníku, který je součástí tohoto zákona, insolvenční soud uložil věřiteli e) uhradit soudní poplatek za návrh na předběžné opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Odvolání do výroku I. rozhodnutí může podat jen dlužník.

Krajský soud v Brně dne 25. ledna 2016

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová