KSBR 40 INS 14871/2016-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte Číslo jednací: KSBR 40 INS 14871/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Leoš anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Obeciny XIII 3985, IČO: 66 605 792

o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2016 čj. KSBR 40 INS 14871/2016-A-6 se z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2016 čj. 14871/2016-A-6 bylo řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastaveno z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě, neboť dlužník ze zálohy ve výši Kč 50.000,-, která mu byla pravomocně stanovena usnesením ze dne 12. 7. 2016 čj.- A-4 a které nabylo právní moci dne 3. 8. 2016, zaplatil dne 1. 8. 2016 pouze Kč 30.000,-. Poté bylo dne 18. 8. 2016 vydáno odvoláním napadené usnesení, které bylo dlužníku doručeno dne 25. 8. 2016. Dle sdělení účtárny soudu byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve zbývající části Kč 20.000,-dlužníkem zaplacena až dne 29. 8. 2016.

Dne 2. 9. 2016 bylo insolvenčnímu soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení. Usnesení bylo vydáno v souladu s ust. § 374 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) pověřeným vyšším soudním úředníkem. V odůvodnění svého odvolání dlužník uvedl, že sice opožděně, ale ve lhůtě pro podání odvolání zálohu ve stanovené výši zaplatil.

Podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud posoudil odvolání dlužníka a dospěl k závěru, že je v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení dlužníku vyhovět a o podaném odvolání rozhodl ve smyslu citovaného ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení zrušil.

Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pokračováno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 3. října 2016 Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová