KSBR 40 INS 1376/2011-A-20
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 1376/2011-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: MINIPEK, s.r.o., 615 00 Brno, Lazaretní 7, IČO: 25 552 376, o insolvenčním návrhu věřitele: a) Dominik Haša, 664 61 Rajhrad, 9. května 483, b) Jaroslav Metál, 615 00 Brno, Kuldova 17b, oba práv. zast.: Mgr. Petrem Pařilem, advokátem, AK Brno, Veveří 46, c) ZLATÁ HVĚZDA spol. s r. o., 621 00 Brno, Ladova 41, IČO: 25 329 791, práv. zast.: JUDr. Kateřinou Krejčiříkovou, advokátkou, AK Brno, Masarykova 16

o nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by jednateli dlužníka Michalu anonymizovano , anonymizovano , 617 00 Brno, Dornych 50/106 byla uložena povinnost složit u soudu přiměřenou peněžitou částku na náhradu škody způsobené věřiteli c), s e o d m í t á.

II. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by byl dlužníkovi ustanoven předběžný správce a dlužníkovi uloženo, aby nenakládal s věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty a aby nadále mohl nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

V insolvenčním řízení zahájeném dne 28. 1. 2011 se domáhal věřitel a), b) zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním ze dne 29. 1. 2011 přistoupil do řízení věřitel c).

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 23. 5. 2011 věřitel c) navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), kterým uloží jednateli dlužníka Michalu anonymizovano , anonymizovano , 617 00 Brno, Dornych 50/106 složit do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku na náhradu škody vzniklé porušením jeho povinnosti podat jménem dlužníka insolvenční návrh a dále, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření ve smyslu ust. §§ 112,113 IZ, aby byl dlužníku ustanoven předběžný správce a dlužníku uloženo, aby nenakládal s věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty a aby nadále mohl nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného správce.

Svůj návrh věřitel c) odůvodnil tím, že ve svém insolvenčním návrhu doložil, že má za dlužníkem peněžité pohledávky v celkové výši Kč 421.368,40, které jsou více jak 30 dní po splatnosti, že dlužník má více věřitelů, a že dlužník tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Dále věřitel c) poukázal na přihlášky věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení a skutečnost, že dlužník nereagoval na výzvu insolvenčního soudu k předložení seznamu majetku a závazků. Podle zjištění věřitele c) měl dlužník své sílo na adrese Lazaretní 7, Brno vyklidit a svůj majetek odvézt na neznámé místo. Věřitel c) má za to, že dlužník nakládal neoprávněně s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, což vyplývá i z přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle ust. § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku . Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (odst. 1). Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí (odst. 2). Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (odst. 3).

Podle ust. § 112 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 (odst. 1). Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odst. 2).

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Pro předběžné opatření podle ust. § 100 odst. 1 IZ platí vzhledem k ust. § 7 odst. 1 IZ přiměřeně ust. § 75b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), neboť tento typ předběžného opatření může být insolvenčním soudem nařízen pouze na návrh oprávněného věřitele a nemůže je, jako je tomu v případě předběžného opatření podle ust. § 113 IZ, nařídit i bez návrhu.

Podle ust. § 75b o.s.ř. je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření jistotu, a to v obchodních věcech ve výši Kč 50.000,-(odst. 1, věta první). Nebude-li jistota složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne (odst. 2).

Vzhledem k tomu, že věřitel c) dle sdělení účtárny insolvenčního soudu ze dne 26. 5. 2011 nesložil uvedenou jistotu, byl návrh na vydání předběžného opatření ve smyslu ust. § 100 odst. 1 IZ ve spojení s ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnut.

V případě návrhu na vydání předběžného opatření ve smyslu ust. §§ 112, 113 IZ věřitele nestíhá povinnost složit jistotu, neboť insolvenční soud by byl oprávněn je vydat i bez návrhu a současně byl tento návrh podán oprávněným (insolvenčním) věřitelem. Insolvenční soud se zabýval důvody, pro které bylo předběžné opatření navrhováno a dospěl k závěru, že ustanovení předběžného správce a omezení dlužníka v nakládání s majetkem nad rámec ust. § 111 IZ není v současné fázi insolvenčního řízení důvodné.

Věřitel c) odůvodnil svůj návrh obavou, že by do vydání rozhodnutí o úpadku mohlo dojít ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Věřitel c) však vylíčení rozhodujících skutečností omezil pouze na odkaz na obsah přihlášených pohledávek a tvrzení, že dlužník měl své sídlo údajně vyklidit a majetek odvézt na neznámé místo. Toto své tvrzení však věřitel nijak nedoložil a ani neuvedl, z čeho tak usuzuje. Současně věřitel c) sám v podání ze dne 29. 1. 2011, kterým přistoupil do insolvenčního řízení, konstatoval, že předběžné opatření nad rámec omezení podle ust. § 111 IZ považuje za nadbytečné a současně v odvolání do usnesení insolvenčního soudu, kterým byla věřiteli c) uložena povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, konstatoval, že není zřejmé, zda dlužník vůbec nějakým majetkem disponuje.

Podle ust. § 111 odst. 1 IZ je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Aplikace ust. §§ 112, 113 IZ proto přichází v úvahu pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ust. § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodná obava, že je respektovat nebude. Z dosavadního průběhu insolvenčního řízení však nejsou, vyjma nepodloženého tvrzení věřitele c) o vyklizení sídla dlužníka, žádné indicie, že by mělo docházet ke změně majetkových poměrů dlužníka, které by odůvodňovaly ustanovení předběžného správce a další omezení dlužníka v nakládání s jeho majetkem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 30. května 2011

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová