KSBR 40 INS 12622/2016
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : KSBR 40 INS 12622/2016 Ze dne: Naše sp. zn.: 2 VSOL 1209/2016-A-16 Krajský soud v Brně pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 5855396321 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 13. října 2016

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis Vaší spisové značky KSBR 40 INS 12622/2016, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníků Kamila anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo 88098371 a Sylvie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Kuřimi, Jungmannova 907/61, PSČ 664 34.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 7.9.2016 k rozhodnutí o odvolání dlužníků ze dne 31.8.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.8.2016, č. j.-A-12, kterým bylo řízení o insolvenčním návrhu dlužníka a) a b) zastaveno.

Z obsahu spisu dosud nelze dovodit, že insolvenční soud důsledně splnil postup před předložením spisu odvolacímu soudu podle § 209 o. s. ř., neboť z podaného odvolání ani z jeho obsahu není zřejmé, konkrétně proti jakému rozhodnutí Krajského soudu v Brně je podáno. V odvolání je uvedeno, že v záhlaví (oba) označení dlužníci se odvolávají proti usneseníze dne 26.5.2016 a že jejich návrh byl odmítnut. Usnesení ze dne 26.5.2016, č. j. KSBR 40 INS 12622/2016-A-2, je však usnesením, kterým Krajský soudu v Brně oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a) a dlužnice b) s tím, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 26.5.2016 9:00 hod zveřejněním v insolvenčním rejstříku a věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby uplatnili své pohledávky v insolvenčním řízení přihláškou. Tímto usnesením tedy Krajský soud v Brně nerozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků ani o zastavení insolvenčního řízení. Tuto vadu podaného odvolání nelze odstranit ani výkladem jeho obsahu.

Dále je podstatné, že z odvolání nelze jednoznačně dovodit, zda je odvolání podáno oběma dlužníky nebo jen dlužníkem Kamilem anonymizovano . To proto, že v záhlaví jsou označeni oba dlužníci, text odvolání je psán v množném čísle, ale podepsáno je pouze Kamilem anonymizovano . V případě, že odvolání je podáno oběma dlužníky, tak není druhým dlužníkem-Sylvií anonymizovano podepsáno (§ 42 odst. 4 o. s. ř.).

Proto je třeba, aby uvedený nedostatek odstranil insolvenční soud postupem podle § 43 o. s. ř. a odvolatele vyzval k upřesnění, proti kterému rozhodnutí Krajského soudu v Brně je odvolání podáno a míní-li jej podat oba dlužníci, aby odvolání doplnili o náležitost podpisu dlužnice Sylvie anonymizovano . Po doplnění isir.justi ce.cz 2 VSOL 1209/2016-A-16 odvolání či po marném uplynutí lhůty k jeho doplnění bude možno opětovně předložit věc s novou předkládací zprávou odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Helena Myšková, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá