KSBR 40 INS 12491/2014-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 40 INS 12491/2014-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , 682 01 Hoštice-Heroltice, Heroltice 15, IČO: 87 292 742

při výkonu své dohlédací činnosti na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Tomáši anonymizovano , anonymizovano , 682 01 Hoštice-Heroltice, Heroltice 15

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 5. 2016 požádal syn dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , 682 01 Hoštice-Heroltice, Heroltice 15 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to pozemku p.č. St. 53-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.086 m2, jehož součástí je budova č.p. 15, bydlení na pozemku p.č. St. 53, pozemek p.č. 49/2- zahrada o výměře 75 m2, vše zapsané na LV č. 405 pro k.ú. Heroltice. Uvedl, že hodlá koupit výše uvedené nemovitosti za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 450.000,-. Zaplacením kupní ceny dojde k uspokojení zajištěných pohledávek a zároveň bude zachována potřeba bydlení dlužníka a jeho syna. Ke své žádosti současně připojil souhlas zajištěného věřitele č. 4, který vykonává funkci zástupce věřitelů.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty a neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. května 2016

Mgr. Pavla Mozgová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Zuzana Štěpánková