KSBR 39 INS 8870/2010-B-73
Jednací číslo: KSBR 39 INS 8870/2010-B-73

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: NERIA a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Vinařská 244/1, PSČ 693 01, identifikační číslo osoby 25307983, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem se sídlem Břeclav, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02, o reorganizačním plánu dlužníka

takto: I. Soud schvaluje reorganizační plán dlužníka NERIA a.s., identifikační číslo osoby 25307983, ze dne 1. listopadu 2011.

II. Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby: -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu zajistil provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu,

-do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu dlužníku předal zprávu o své dosavadní činnosti,

-do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu provedl případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění,

-v průběhu provádění reorganizačního plánu vykonával dohled nad činností dlužníka se zaměřením na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka a aby o výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informoval insolvenční soud a věřitelský výbor, s tím, že první zprávu o výsledcích své činnosti podá ve druhé polovině třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

IV. Soud ukládá dlužníku, aby informoval insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za

3 měsíce, s tím, že první takovou zprávu podá do první poloviny třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 11. října 2010, č. j.-A-31, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka; usnesením ze dne 26. listopadu 2010, č. j.-B-9, pak insolvenční soud povolil reorganizaci dlužníka. Dlužník na tomto základě předložil insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě reorganizační plán a zprávu o reorganizačním plánu (11. listopadu 2011). Na schůzi věřitelů konané u insolvenčního soudu dne 9. ledna 2012 hlasovaly skupiny věřitelů o předloženém reorganizačním plánu tak, že nejprve hlasoval každý zajištěný věřitel, přičemž věřitel č. 206 Komerční banka, a.s. reorganizační plán přijal, věřitel č. 90 Jiřina Jeřábková reorganizační plán přijal, věřitel č. 204 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. reorganizační plán nepřijal a věřitelé, jejichž pohledávky jsou reorganizačním plánem dotčeny, reorganizační plán přijali. Insolvenční soud na takto ustaveném základě zkoumal, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro schválení reorganizačního plánu, podávající se z ustanovení § 348 a násl. insolvenčního zákona. K tomu insolvenční soud uvádí, že: 1/ Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 insolvenčního zákona a v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy (§ 348 odst.1 písm. a/ insolvenčního zákona). 2/ V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze naopak důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona). 3/ Jak se podává z průběhu schůze věřitelů (srov. zápis o ní) reorganizační plán přijala skupina věřitelů, jejichž pohledávky jsou reorganizačním plánem dotčeny, dále skupiny zajištěných věřitelů č. 206 a 90 a reorganizační plán nepřijal zajištěný věřitel č. 204. 4/ Z reorganizačního plánu vyplývá, že každý jednotlivý věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona).

5/ Z reorganizačního plánu (str. 30) a ze zprávy o reorganizačním plánu se podává, že pohledávky za majetkovou podstatou dlužník uhradí ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným. Tím je naplněna též podmínka formulovaná ustanovením § 348 odst. 1 písm. e/ insolvenčního zákona.

§ 348 insolvenčního zákona v odstavci 2 určuje, že insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. Soud poté, co zjistil, že reorganizační plán nepřijala skupina zajištěného věřitele č. 204 a že tedy nebyla naplněna podmínka ust. § 348 odst. 1 písm. c) insolvenčího zákona, zkoumal, zda je na místě postup dle § 348 odst. 2 insolvenčího zákona.

Soud musel především posoudit, zda je reorganizační plán ke skupině zajištěného věřitele č. 204 spravedlivý. Z reorganizačního plánu soud zjistil, že zajištěný věřitel č. 204 obdrží 100 % své přihlášené zajištěné pohledávky (ve výši 8.664.014,27 Kč, ke dni jednání o reorganizačním plánu zjištěné ve výši 3.825.068,68 Kč) do 1 roku od účinnosti reorganizačního plánu, že zástavní právo věřitele k zajištěnému majetku účinností reorganizačního plánu nezaniká a věřiteli k pohledávce přirůstají úroky (§ 171 odst. 4 insolvenčího zákona a str. 14 reorganizačního plánu). Na tomto základě soud uzavřel, že byla splněna podmínka ust. § 349 odstavec 1 insolvenčního zákona, neboť věřitel č. 204 má získat k zajištění svých pohledávek stejný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému majetku dlužníka a má obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se rovná hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku a že reorganizační plán je ke skupině tvořené věřitelem č. 204 spravedlivý.

Soud proto postupoval dle ust. § 348 odst. 2 insolvenčního zákona a reorganizační plán schválil, i když nebyla splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), neboť reorganizační plán přijaly 3 skupiny věřitelů, reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s pohledávkami zajištěných věřitelů (z nichž jedna skupina jej nepřijala), je ve vztahu ke každé takovéto skupině spravedlivý a lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci. Reorganizační plán uvádí, že pohledávky za majetkovou dlužník uhradí ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným a pohledávky nezajištěných věřitelů uhradí ve výši 8,5 % jejich zjištěné výše do 1 roku ode dne účinnosti reorganizačního plánu. Ze zprávy dlužníka i insolvenčního správce přitom vyplývá, že v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem, by nezajištění věřitelé byli uspokojeni ve výši 8,06 až 8,2 %. Co se týče pohledávek zajištěných věřitelů, insolvenčnímu soudu se nejeví pravděpodobným, že by konkursní řízení takového rozsahu bylo ukončeno do jednoho roku. Soud rovněž přihlédl k okolnostem, jež by v případě konkursu mohly negativně ovlivnit výši zpeněžení majetkové podstaty a výši pohledávek za majetkovou podstatou, především k nutnosti ukončení provozování dlužníkova podniku, rozpracované výroby a vypořádání se s dlužníkovými zaměstnanci. Po zhodnocení výše popsaných skutečností insolvenční soud uzavírá, že v dané věci jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu; proto jej bodem I. výroku tohoto usnesení schválil. Bod II. výroku tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 352 odst. 1 insolvenčního zákona, které určuje, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 insolvenčního zákona (§ 352 odst. 3 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají (§ 353 odst. 1 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady dlužníka. Hlasovací práva spojená s cennými papíry vykonávají u dlužníka osoby, kterým tato práva až dosud náležela (§ 353 odst. 3 insolvenčního zákona, ve spojení s obsahem reorganizačního plánu). Není-li insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 insolvenčního zákona). Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno (§ 356 odst. 2 insolvenčního zákona). Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena (§ 356 odst. 3 insolvenčního zákona). Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 insolvenčního zákona), přijetím reorganizačního plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak (§ 359 insolvenčního zákona). Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem. Byla-li však tato pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí nebo exekuci vést pouze v případě právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky; toto rozhodnutí musí být k návrhu přiloženo. To platí i pro výkon rozhodnutí nebo exekuci proti třetí osobě, která převzala na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něho (§ 360 insolvenčního zákona). Povinnosti uložené insolvenčnímu správci a dlužníku pod body III. a IV. výroku tohoto usnesení mají svůj původ v úpravě obsažené v ustanovení § 354 insolvenčního zákona, přičemž pro první období plnění reorganizačního plánu pokládá insolvenční soud za vhodné plnění předepsaných informačních povinností způsobem popsaným v těchto výrocích (tak, aby zpráva insolvenčního správce mohla vycházet z údajů poskytnutých dlužníkem).

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Odvolání proti bodům I. a II. výroku usnesení mohou podat pouze ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to do 15 dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Proti bodům III. a IV. výroku usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jitka Zubíková