KSBR 39 INS 8667/2009-A-70
Číslo jednací: KSBR 39 INS 8667/2009-A-70

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního řízení na návrh navrhovatelů: a) Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratislavská 12/2246, 690 02 Břeclav, b) Radomír anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Trávníky 384/1, Tvrdonice, c) AGROFOOD CZ, s.r.o. se sídlem Tvrdonice 666, IČ: 269 60 877 navrhovatelé b) a c) právně zastoupeni Mgr. Miloslavem Čejkou, advokátem AK Šumavská 31a, Brno¨ d) RNDr.Bc. Danuše anonymizovano , nar. 1951, Sudoměřice 407, PSČ 696 66 proti dlužníkovi: ZEFA TVRDONICE, a.s., se sídlem U Vlečky 1046, 664 42 Modřice, IČ: 634 71612 o návrhu předběžného insolvenčního správce na vydání předběžného opatření

takto:

I. Předběžný insolvenční správce Mgr. Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , advokát AK Joštova 4, 602 00 Brno je oprávněn zpeněžit úrodu kukuřice, která je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 25.3.2010 (dokument A-52) prodejem mimo dražbu smlouvou č. 1/2010, která je součástí podání předběžného insolvenčního správce ze dne 27.4.2010.

II. Předběžný insolvenční správce podá insolvenčnímu soudu ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku písemně zprávu o výsledku zpeněžení provedeného dle výroku I. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 4.12.2009 v 08:20 hodin bylo u podepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení o návrhu navrhovatele a) proti dlužníkovi na zahájení insolvenčního řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 101, 109 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)-dále jen IZ ) nastaly dne 4.12.2009 v 08:47 hodin. Usnesením ze dne 11.12.2009 č.j.-A-15 bylo rozhodnuto takto: I. Ustanovuje se předběžný insolvenční správce Mgr. Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , advokát AK Joštova 4, 602 00 Brno. II. Dlužník může nakládat se svým majetkem (prodeje, koupě, zatěžování věcnými břemeny, zástavními právy, plnění v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů apod.) jen se souhlasem předběžného správce. V případě, že je právní úkon, k jehož učinění se vyžaduje souhlas předběžného insolvenčního správce činěn písemně, musí k němu být připojen podpis předběžného insolvenčního správce. III. Předběžný insolvenční správce označený ve výroku I. tohoto rozhodnutí: a) zajistí přezkoumání přihlášek pohledávek doručených insolvenčnímu soudu, především odstraní vady přihlášek pohledávek, přezkoumá podané přihlášky podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu, vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil a bude-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout, b) přezkoumá právní úkony dlužníka za dobu, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, pokud jde o nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě využití, nebo určení tohoto majetku, nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. IV. Předběžný insolvenční správce podá insolvenčnímu soudu ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku písemně zprávu o své činnosti a zjištěných skutečnostech. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.3.2010.

Usnesením ze dne 1.4.2010 č.j.-A-59 podepsaný soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor v tomto složení: Radomír anonymizovano , IČ: 469 24 191, anonymizovano , bytem Trávníky 384/1, 691 53 Tvrdonice, právně zastoupen advokátem Mgr. Miloslavem Čejkou, AK Šumavská 31a, Brno, AGROFOOD CZ, s.r.o., IČ: 269 60 877, se sídlem Tvrdonice 666, 691 53 Tvrdonice, právně zastoupen advokátem Mgr. Miloslavem Čejkou, AK Šumavská 31a, Brno, RNDr. Bc. Danuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Sudoměřice 407, 696 66 Sudoměřice.

Podáním ze dne 27.4.2010 požádal předběžný insolvenční správce o vydání předběžného opatření. Ve svém podání předběžný insolvenční správce uvedl, že dlužník se správcem nadále nespolupracuje a nepředal mu žádné doklady, ze kterých by bylo možné zjistit skutečný rozsah majetku dlužníka. Správce nicméně na základě ústních informací dlužníka, sdělených mu na počátku insolvenčního řízení, sepsal do majetkové podstaty dlužníka sklizeň kukuřice a slunečnice, která je uskladněna v areálu na adrese Tvrdonice 666, PSČ 691 53. V souvislosti se změnou počasí a nástupem vyšších teplot hrozí vážné nebezpečí, že bude kukuřice sepsaná v majetkové podstatě dlužníka napadena škůdci a dojde k jejímu znehodnocení. Správce vybral z jím oslovených zájemců o koupi předmětné sklizně subjekt, který nabídl nejvyšší cenu a jako jediný byl schopen složit kupní cenu před odběrem předmětu koupě. Následně se správce s kupujícím dohodl na textu kupní smlouvy. Prozatímní věřitelský výbor vyslovil svůj souhlas s výše uvedeným postupem správce, jakož i se smlouvou, kterou by měla být předmětná sklizeň zpeněžena. S ohledem na uvedené žádá správce insolvenční soud o vydání předběžného opatření, kterým bude správce zmocněn ke zpeněžení úrody kukuřice, která je sepsaná v majetkové podstatě dlužníka prodejem mimo dražbu smlouvou, jejíž text tvoří přílohu tohoto podání. Současně předběžný insolvenční správce soudu předložil soupis majetkové podstaty (dokument A-52), který mimo jiné obsahoval také úrodu kukuřice v objemu cca 400 tun, tento majetek ve vlastnictví dlužníka byl předběžným insolvenčním správcem sepsán dne 15.12.2009, předběžný insolvenční správce současně uvedl, že mu není známo, že by k tomuto majetku uplatňovala práva jiné osoby.

Soud posoudil podmínky pro vydání předběžného opatření tak, jak bylo navrženo předběžným insolvenčním správcem v jeho podání ze dne 27.4.2010.

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití, nebo určení tohoto majetku a nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi, nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou, nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

S ohledem na § 82 odst. 1 a 113 odst. 1 IZ soud nevyžadoval od navrhovatele složení jistoty předpokládané ustanoveními občanského soudního řádu pro tento druh soudního rozhodnutí.

Pravomoci předběžného insolvenčního správce byly v předběžném opatření ze dne 11.12.2009 postaveny na principu spolupodpisu předběžného insolvenčního správce k úkonům dlužníka. V návrhu ze dne 27.4.2010 se předběžný insolvenční správce domáhá udělení souhlasu k prodeji majetku ze soupisu majetkové podstaty přímo jeho prostřednictvím, tj. bez účasti dlužníka, který má v této fázi insolvenčního řízení dispoziční právo k majetku ve svém vlastnictví (§ 229 odst. 3 písm. a/ IZ). Návrh předběžného insolvenčního správce ze dne 27.4.2010 je tedy návrhem na změnu již dříve vydaného předběžného opatření a to pro přesně definovaný případ.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že dlužník s předběžným insolvenčním správcem dlouhodobě nespolupracuje, nepředal mu žádné doklady, ze kterých by bylo možné zjistit skutečný rozsah majetku dlužníka. Správce nicméně na základě ústních informací dlužníka, sdělených mu na počátku insolvenčního řízení, sepsal do majetkové podstaty dlužníka sklizeň kukuřice a slunečnice, která je uskladněna v areálu na adrese Tvrdonice 666, PSČ 691 53. V případě kukuřice jde o věc rychle podléhající zkáze. Další držení takové komodity v množství, které je součástí majetkové podstaty za situace, kdy předběžný insolvenční správce nemá možnost sám komoditu zpracovat, může negativním způsobem ovlivnit míru příp. uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů pro případ, že bude zjištěn úpadek dlužníka. K tomu je třeba uvést, že soud opakovaně nařizoval jednání o návrzích navrhovatelů na zahájení insolvenčního řízení, první nařízená jednání však musel podepsaný soud odročit pro omluvy dlužníka. Dlužník svým přístupem zapříčinil odklad vydání meritorního rozhodnutí o podaných návrzích. Současně dlužník nedostatečně spolupracuje s předběžným insolvenčním správcem a nezajišťuje odpovídajícím způsobem péči o majetek, ke kterému má dispoziční oprávnění ve smyslu § 229 odst. 3 písm. a) IZ; na tomto závěru nemění nic ani fakt, že majetek dlužníka je částečně sepsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Za této situace je nutno správu majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty zajistit i bez aktivity dlužníka. Oprávnění zpeněžit majetek přechází na předběžného insolvenčního správce. K navrženému prodeji se pozitivně vyjádřil prozatímní věřitelský výbor jmenovaný podepsaným soudem. Za této situace a s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti podepsaný insolvenční soud neshledal důvod pro zamítnutí návrhu předběžného insolvennčího správce; naopak, uvedené skutečnosti dávají všechny důvody pro vyhovění podanému návrhu. Znehodnocení komodity by nepochybně způsobilo ztrátu, která by negativně ovlivnila míru konečného uspokojení pohledávek všech věřitelů. Předběžné opatření je vztaženo na jeden konkrétní prodej. Po realizaci tohoto předběžného opatření bude nadále účinné původní předběžné opatření vydané podepsaným soudem dne 11.12.2009 č.j. -A-15.

Podepsaný soud uložil předběžnému insolvenčnímu správci v rámci dohlédací činnosti dle § 11 IZ, předložit insolvenčnímu soudu v přiměřené lhůtě zprávu o výsledku povoleného zpeněžení.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci. Dlužníkovi, navrhovatelům a předběžnému insolvenčnímu správci bude rozhodnutí doručováno zvlášť (§ 75 IZ). Odvolání se podává u Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno..

Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 Insolvenčního zákona).

Krajský soud v Brně dne 10.5.2010

Mgr. Jan Kozák soudce