KSBR 39 INS 4872/2017-B-10
Jednací číslo: KSBR 39 INS 4872/2017-B-10

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Janou Komárkovou ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Lenka Gazdíková, rodné číslo 776104/4632 bytem U Plynárny 1378, 688 01 Uherský Brod, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve prospěch sestry dlužníka Marcely Ďurďákové, narozené bytem ,

Odůvodnění:

Dne 9. 3. 2017 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podat insolvenční návrh, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ) zahájil insolvenční řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 9. 3. 2017 v 9:00 hodin (§ 101 IZ). Usnesením ze dne 21. 3. 2017, č.j.-A-7, insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, současně byl insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Ing. Jiří Skopalík, IČO 657 92 912, se sídlem Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, provozovna Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště. Toto usnesení nabylo právní moci dne 21. 3. 2017, výrok o ustanovení insolvenčního správce nabyl právní moci dne 12. 4. 2017. Podáním ze dne 18. 12. 2017, doručeným insolvenčnímu soudu dne 20. 12. 2017, předložila paní Marcela Ďurďáková, narozená bytem soudu žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to z důvodu, že je sestrou dlužníka (jedná se tedy ve vztahu k dlužníkovi o osobu blízkou). Žádost sestry dlužníka se týkala spoluvlastnického podílu na nemovitostech sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV 79 v k. ú. Šumice u Uherského Brodu, obec Šumice. Funkci věřitelského orgánu v tomto řízení zastává insolvenční soud. Ustanovení IZ byla ke dni 1. 7. 2017 novelizována zák. č. 64/2017 Sb. Podle přechodného ustanovení k této novelizaci zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. S ohledem na toto přechodné ustanovení insolvenční soud i na toto řízení, které bylo zahájeno před účinností zák. č. 64/2017 Sb., vztáhl ustanovení zák. č. 182/2006 Sb. v aktuálním znění, tj. ve znění zák. č. 64/2017 Sb. Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho isir.justi ce.cz zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty (udělení výjimky navrhla osoba uvedená ve výroku tohoto usnesení, funkci věřitelského orgánu v tomto řízení zastával insolvenční soud, proto nemohlo být soudu doloženo vyjádření věřitelského orgánu). S udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku vyslovil souhlas i insolvenční správce (dok. B-7). Insolvenční soud neshledal žádné důvody, pro něž by nebylo možné žádosti sestry dlužníka vyhovět. Proto insolvenční soud výrokem tohoto usnesení paní Marcele Ďurďákové, narozené bytem jakožto osobě blízké dlužníkovi (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu navrhovatele označenému ve výroku tohoto rozhodnutí bylo vyhověno (§ 295 odst. 3 věta za středníkem IZ). Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce, proti němuž nelze podat odvolání podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a osobám uvedeným ve výroku toho usnesení bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť; těmto subjektům běží lhůta pro podání námitek od okamžiku doručení rozhodnutí zvlášť. (§ 75 IZ) V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v zákoně č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v posledním znění stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v posledním znění a § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v posledním znění)

Brno 3. 1. 2018

Mgr. Jana Komárková asistentka soudce